Correctiemodel

1 Kop en chapeau
Voldoen kop en chapeau aan de desbetreffende eisen (zie Basisboek Journalistiek, hoofdstuk 15)? Zijn ze duidelijk, informatief en aantrekkelijk? Is de kop genre‑specifiek, d.w.z. staat er een typische verslagkop boven?

2a Lead nieuwsverslag
Bevat de lead het nieuws? Leidt de lead de lezer in het verslag in? Nodigt de lead uit tot verder lezen? Is de lead duidelijk en niet te lang? Voldoet de lead aan de regel: Never write a lead, you could have written before the event?

2b Lead vrij- of sfeerverslag
Begint het verslag met een beeldende sfeertekening? Nodigt de lead uit tot verder lezen?

2c Positionering
Positioneert de schrijver de gebeurtenis, d.w.z. komt de lezer te weten: waar ben ik, wanneer is het, waarom ben ik hier, wat is het doel van dit artikel, wat voor soort artikel kan ik verwachten?

3 Vorm
Wat voor soort verslag heeft de auteur ervan gemaakt: nieuws‑ of vrij verslag? Of is er sprake van een mix van genres (bijvoorbeeld verslag + nieuwsverhaal)? Stoort dit? Zo ja, waar vinden de genrebreuken plaats? Waarom stoort dit niet/wel?

Is de alinea‑indeling duidelijk? Wordt in elke alinea een afzonderlijk thema behandeld? Zijn de alinea’s niet te lang? Is er een leuke mix van alinea’s met zakelijke informatie, citaten en beschrijvingen van gebeurtenissen?

Bevatten alinea’s een zogeheten topische zin? Heeft de rest van de alinea een duidelijke functie: logisch redenen, analyseren, verklaren, opsommen, problemen aandragen, beschrijven of vertellen?

Hangen de alinea’s als los zand aan elkaar? Indien dit niet het geval is: op welke manier verbindt de auteur de alinea’s aan elkaar (zie Basisboek Journalistiek, paragraaf 6.4)?

Wordt de citaatvorm correct toegepast (bijvoorbeeld: zakelijke informatie dient niet in citaatvorm te worden gegeven)? Wat vind je van de citaatinbeddingen (zonder werkwoord: aldus, :, met werkwoord: zegt, roept, beweert enz.)? Bevatten de citaten spreektaal, gesimuleerde spreektaal of schrijftaal?

Indien verslag van een lezing, toespraak of forum: heeft de auteur wel een verslag geschreven (dit kun je controleren door tijd en plaats te verwijderen en na te gaan of de resterende informatie voldoende ‘verslaggevend’ is ‑ vaak blijft dan een soort interview over)?

4 Inhoud
Geeft het artikel blijk van een degelijke voorbereiding? Waarom denk je dat (illustreer dit aan de hand van de tekst)?

Is de inhoud samen te vatten in enkele woorden, d.w.z. heeft de auteur het onderwerp voldoende ‘schoongedacht’ (zie Basisboek Journalistiek, paragraaf 6.4)? Indien niet: wat schort eraan?

Bevat het artikel alle relevante gegevens? Welke informatie mis je? Zijn er passages die vragen oproepen? Zo ja, welke? Is dit storend?

Bevat het artikel wellicht te veel gegevens? Doseert de auteur de gegevens voldoende of word je gebombardeerd met informatie?

Is de informatie to‑the‑point of worden allerlei zinloze weetjes vermeld? Zijn hoofd‑ en bijzaken goed uit elkaar gehouden?

Wordt de informatie in de goede volgorde gegeven, d.w.z. in een logische volgorde én in een volgorde waarbij een volgende passage inhoudelijk doorborduurt op voorgaande?

Welke bronnen heeft de auteur gebruikt (schriftelijke informatie, personen)? Is dit brongebruik adequaat of mis je personen? Worden de juiste personen geciteerd? Zijn de citaten duidelijk? Is duidelijk waarom juist deze personen aan het woord komen?

5 Taal en spelling
Bevat het artikel taal‑ en/of tikfouten? Let ook op interpunctie en spaties. Zijn alle werkwoordsvormen correct geschreven? Zijn eigennamen correct gespeld? Worden functies vermeld?

Hoe zou je de stijl willen typeren? Indien nieuwsverslag: bezondigt de auteur zich aan suggestief taalgebruik? Indien vrij verslag: past de stijl bij dit genre (beeldend)?

Indien verslag van een gebeurtenis: krijg je een visueel beeld van de gebeurtenis (let op woordkeus, gebruik van ondersteunende details)? Zijn de beschreven gebeurtenissen karakteristiek voor het thema van het verhaal of zijn ze er met de haren bijgesleept?

Is er sprake van omslachtig taalgebruik? Leest het artikel vlot of moet je je er doorheen worstelen?

Houdt de auteur rekening met zijn doelgroep? Waaruit blijkt dit?

6 Adstructie (alleen recenserend verslag)
Een recenserend verslag is een mix van verslag en recensie. Ga na of het verslag elementen van beide bevat, in een goede dosering. Ten aanzien van het recenserend element: bevat het verslag een oordeel, wordt dit oordeel geadstrueerd? Hoe duidelijk zijn oordeel en argumenten? Wat voor soort argumenten worden gebruikt (zie: De kunst van het recenseren van kunst, Wam de Moor en Leren recenseren, Hans Invernizzi en Tjeerd de Jong)?

Ten aanzien van verslagdeel (voorstelling): krijg je een duidelijk beeld van de voorstelling? Wordt het verhaal verteld? Overheerst de weergave van het verhaal, d.w.z. is het verslag meer een programmaboekje dan een verslag?

Idem (tentoonstelling): krijg je een visueel beeld van de tentoonstelling? Heeft de auteur een catalogustekst geschreven of is sprake van een journalistiek verslag met duidelijke accenten? Welke zijn die accenten? Worden ze voldoende concreet uitgewerkt?

  1. Nog geen reacties

  1. Nog geen trackbacks