Opgelet!

Lezen jullie even met me mee in de nota ‘Onderwijsbeleid Hogeschool van Utrecht, een visie ter discussie’ (Utrecht, 1995)?

Concern-verantwoordelijkheid, contouren, kerntaken, innovatiemodel, innovatieproces, streefdoelen, contractpartner, strategisch plan, kernelementen, effici‰ntere leerwegen, de student als klant, leertraject en participatie, … worden de aanlooptrajecten naar vaste betrekkingen steeds langer, probleemherkenners, probleemanalisten, probleemoplossers, alumni, accrediteringsorganisaties, initi‰le opleidingstaken, marktgerichte taken, corporate identity, cyclisch proces, expliciteren, evalueren, gestandaardiseerde instrumenten, kengetallen, kwaliteitszorg, evaluatiegegevens, sturing, besluitvorming in de lijn, organisatorische eenheden, cycli op de verschillende niveaus, uitvoeringspraktijk, management, besturingsfilosofie, systematische kwaliteitszorgcyclus, impulsen, interne kwaliteitszorg, concern-verantwoordelijkheden, expliciteren van doelen, opleidingsconcept, onderwijsconcept, werkveld, (her)formulering, instellingsplan, output, kwaliteitszorginstrumenten, managementrapportages,

positionering, profilering, richtinggevend, thema’s, initieel onderwijs, hogeschoolniveau, kaders, innovatiebeleid, managementcontracten, criteria, planperiode, in relatie tot, richtlijnen, rapportages, kwantitatieve wijze, paritair, onderwijsuitvoering, continue verbetering en interactie, innovatieve impuls, protocol, curriculumevaluaties, eindtermen, studentenevaluaties, systematisch, sectorale visitatie, bestuurlijke consequenties, katalyserende werking, zelfevaluaties, kwaliteitsplannen, instrumenten, beleidscyclus, besluitvormingscircuits, draagvlak, evaluatie-instrumenten, verbeterprojecten, faciliteiten, professionalisering, totale strategie, sleutelrol, uitdaging, beroepskader, analysecapaciteit, geschiktheidsvoorwaarden, externe gerichtheid, trends, alert, continue aanpassing, leerproces, BEA-model, innovatie-impuls, marktsignalen, mobilisatiefase, interne en externe kennis, ge‹mplementeerd, grip, specifieke doelen, marktgericht, genereren, abstractie, kerntaken,

mastercourses, marktgericht vernieuwingsbeleid, marketingmatrix van Ansoff, diversificatie, produktontwikkeling, concrete uitwerkingen, doorstroomprogramma, marktintensivering, externe communicatie, Open HBO, logistiek, onderwijskundige leerprocessen, inhoudelijke onderwijsvernieuwing, curriculum, vakgroepleiders, studierichtingsleiders, opleidingsco”rdinatoren, afstudeervariant, geco”rdineerde aanpak, fiattering, logistieke processen, opleidingsvariant, COOP-onderwijs, reguliere onderwijsprogramma’s, inhoudelijk voortouw, weloverwogen strategisch beleid op facultair niveau, continu‹teit, hulpbronnen, reguliere opleiding, technologische ontwikkelingen, know-how, consultancy, expertise-centrum, strategisch besluit, gerichte actie, kennisgeneratie en -verspreiding, kennistransfer, gemodulariseerd onderwijsaanbod, probleemgestuurd onderwijs, informatietechnologie, informatiebronnen, produkt/markt-combinaties, open modulen-aanbod, eindverantwoordelijkheid, permanente mobilisatie,

gestructureerd, kennisbronnen, taakopdracht, externe netwerken, onderzoeksfaciliteiten, veranderingsprocessen, managen, organisatorische veranderingen, vernieuwingsinitiatieven, professionele organisatie, intern ondernemerschap, levensvatbaar project, innovatieve mentaliteit, generator, setting, budgethouder, integraal management, opleidingsoverstijgend, instrumenten, flexibele en tijdelijke structuren, adequaat, platforms, lijnmanagement, kenniscentra, broedplaats, bemensen, taaktoewijzing, facultaire middelen, grootschalig, innovatiethema’s, interactie, interne flexibiliteit, gewenste richting, kernthema’s, reflecteren, perspectief, streefdoelen, infrastructuur, gestalte gekregen, toetsmoment, studievoortgangsbewaking, uniforme jaarplanning, consensus, wisselmomenten, basisstructuur, modulariseringstrajecten, wezenlijke rol, campus informatie systeem, projectvoorstel, studiepunten verzilveren, dichtslibben, principieel besluit, startkapitaal, aandachtspunten, cases, multimedia, afstandsonderwijs, gestructureerde zelfstudie, zwaartepuntenbeleid, werkrelaties, raamovereenkomst…

  1. Nog geen reacties

  1. Nog geen trackbacks