Onderzoek Truth for Reconciliation Commission

18 september 2012
– Na 2 jaar onderzoek naar de ongeregeldheden in april en mei 2010 heeft de Truth for Reconciliation Commission (TRC), ingesteld onder de vorige regering, haar eindrapport gepresenteerd. Volgens de commissie is haar rapport van 400 pagina’s ‘het meest betrouwbare en geloofwaardige overzicht’ van de gebeurtenissen, alhoewel meer feiten aan het licht zouden zijn gekomen wanneer de commissie meer bevoegdheden had gehad. Uit roodhemdkringen is al de eerste kritiek geuit op de conclusies van de commissie.

De belangrijkste conclusies van de TRC op een rijtje:
> De zogeheten ‘mannen in het zwart’, met M79 granaten en geweren bewapende mannen, werden gesteund door het United Front for Democracy against Dictatorship en hadden een band met Khattiya Sawatdipol. [Khattiya had de leiding van de bewaking op Ratchaprasong Intersection, dat door de roodhemden bezet werd gehouden.]
> Khattiya werd gedood vanuit een plaats die door de militairen werd beheerst.
> De mannen in het zwart zijn verantwoordelijk voor de dood van acht soldaten, waaronder generaal Romklao Thuwatham.
> De UDD-leiders hebben nagelaten hun supporters te weerhouden van geweld. UDD-leiders hebben de demonstranten in toespraken geprovoceerd .
> Soldaten hebben talloze malen met scherp geschoten.
> Het Centre for the Resolution of the Emergency Decree, dat verantwoordelijk was voor handhaving van de noodtoestand, had geen greep op de operaties van het leger.
> De regering heeft nagelaten het gebruik van oorlogswapens door het leger te beheersen.
> De zes personen die op 19 mei in Wat Pathum Wanaram werden gedood [een tempel waar roodhemden naar toe waren gevlucht] zijn getroffen door kogels uit de richting waar veiligheidstroepen zich ophielden. Die wisselden vuur uit met mannen in het zwart.

19 september
– Indien de aanbevelingen van de Truth for Reconciliation Commission (TRC) tot nationale verzoening leiden, zal de regering ze overnemen. Premier Yingluck hield gisteren een forse slag om de arm over het onderzoek van de TRC naar de ongeregeldheden in april en mei 2010.

De commissie legt na 2 jaar onderzoek de schuld voor de 92 doden en bijna 2000 gewonden bij zowel leger als roodhemden. Yingluck heeft de minister van Binnenlandse Zaken opdracht gegeven het rapport (van 400 pagina’s) goed te bestuderen. Indien de aanbevelingen nuttig zijn en vrede tot stand kunnen brengen, is de regering gaarne bereid ze over te nemen en te implementeren.
Over TRC’s aanbeveling dat voormalig premier Thaksin zijn politieke rol dient te beëindigen, zei ze dat Thaksin het daar wel eens mee zal zijn indien (ook weer dat ‘indien’) dit tot nationale vrede leidt.
Zoals te verwachten reageren roodhemdleiders als door een wesp gestoken op het rapport. Puntsgewijs enkele reacties:
> Pheu Thai-parlementslid Khattiya Sawatdiphol, wier vader op 13 mei 2010 werd doodgeschoten: De TRC baseert haar resultaten op opinies, niet op feiten. In plaats van de zogeheten ‘mannen in het zwart’ (zwaar gewapende roodhemden) in verband met mijn vader te brengen, had de commissie moeten uitzoeken wie die mannen waren. Ik voel me erg ongemakkelijk omdat mijn vader verantwoordelijk wordt gehouden en die kan zich niet meer verdedigen.
> Pheu Thai-parlementslid Jarupan Kuldilok: De resultaten van het onderzoek zijn dezelfde oude leugens. De TRC vertelt sprookjes die nergens anders op gebaseerd zijn dan op haar eigen hypothesen.
> Pheu Thai-parlementslid en roodhemdleider Weng Tojirakarn: Het rapport is onbetrouwbaar. Het heeft een verborgen agenda om het geweld van de CRES tegen demonstranten te rechtvaardigen. [De CRES was destijds verantwoordelijk voor handhaving van de noodtoestand.]

22 september: Lof van Bangkok Post voor verzoeningscommissie
– De Truth for Reconciliation Commission (TRC), die onderzoek heeft gedaan naar de ongeregeldheden van april en mei 2010, krijgt een dikke pluim van Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar van 21 september. Al even complimenteus is Songdej Praditsmanont. In een ingezonden brief noemt hij het TRC-rapport een doorbraak ‘from the kid gloves reports produced by many previous investigative committees’.

De commissie heeft ondubbelzinnig vastgesteld dat het leger buitensporig geweld heeft gebruikt bij het beteugelen van de ongeregeldheden. De Democratische regering heeft nagelaten de legeroperaties te volgen om machtsmisbruik te voorkomen. De roodhemdleiders hebben nagelaten hun demonstraties vreedzaam te laten verlopen. De rechterlijke macht heeft de indruk gewekt niet neutraal te zijn. De politici misbruiken de wet tegen majesteitsschennis voor politiek gewin. En de massamedia krijgen ervan langs omdat ze het geweld hebben bevorderd door hun partijdige verslaggeving, hate speech en politieke propaganda.
De TRC doet gebaseerd op deze constateringen ook een groot aantal aanbevelingen. Alhoewel de regering Yingluck niet verplicht is ze op te volgen, schrijft de krant, zou ze dat wel moeten doen. De TRC heeft de morele moed getoond veel moeilijke en gevoelige zaken aan het licht te brengen en komt ook met politieke oplossingen. Nu is het beurt aan de regering Yingluck om te doen wat gedaan dient te worden om te voorkomen dat Thailand opnieuw weer in de val van politiek geweld trapt.

23 september
– Enkele Pheu Thai-parlementsleden uit het Noorden en Noordoosten willen een nieuw onderzoek naar de ongeregeldheden van april en mei 2010. Ze zijn ‘onthutst’ door het rapport van de Truth for Reconciliation Commission (TRC). Een nieuwe commissie zou moeten bewijzen dat de TRC verkeerde informatie heeft verstrekt over de ‘men in black’ [zwaarbewapende mannen die vanuit het roodhemdkamp opereerden en verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van soldaten].  Die nieuwe commissie zou zich ook moeten buigen over de kogelbaan van legervuurwapens.

Pheu Thai-woordvoerder Jirayu Huangsap zei gisteren dat de TRC en de National Human Rights Commission, die eerder onderzoek had gedaan naar de ongeregeldheden, zich aan de andere kant van de democratie bevinden.  Enkele academici zeggen volgens hem dat de conclusies van de TRC de samenleving niet ten goede komen. Jirayu stelde voor de TRC te hernoemen in ‘commissie ter bescherming van de Democratische partijleider Abhisit’.
Somchai Wongsawat, voormalig minister-president en zwager van Thaksin, zei gisteren op een seminar van Pheu Thai dat hij zich heeft verbaasd over de aanbeveling van TRC met betrekking tot Thaksin’s politieke toekomst. Volgens de TRC zou Thaksin zijn politieke rol moeten beëindigen ter wille van nationale verzoening. ‘Een verkeerde aanbeveling want Thaksin heeft veel voor het land gedaan en daarom heeft hij veel supporters.’

24 september
– 53,7 procent van de 1.084 respondenten in een peiling van Suan Dusit is het eens met het rapport van de Truth for Reconciliation Commission over de ongeregeldheden in 2010. 46,3 procent daarentegen vindt dat de commissie geen helder beeld schetst van het gebruik van geweld dat tot de dood van demonstranten heeft geleid.

23 februari 2013
– De discussie over amnestie blijft zich maar voortslepen en iets van een compromis is nog lang niet in zicht. Gisteren stuitte een van de amnestievoorstellen tijdens een seminar in het parlement op kritiek van Democratisch parlementslid Chamni Sakdiset. Hij noemde het voorstel van het Independent Committee for Promotion of the Rule of Law ‘een blanco amnestie die geen rekening houdt met de complexiteit van de situatie’.
Alhoewel het voorstel protestleiders en autoriteiten, die naleving van de wet afdwongen [lees: die het leger in 2010 toestonden met scherp te schieten], uitsluit van amnestie, is het volgens Chamni niet specifiek genoeg wie er wel en niet van profiteren. ‘Het voorstel dient herzien te worden, anders zal het op tegenstand van het parlement stuiten.’
Nicha Hirunburana Thuwatham, weduwe van een in 2010 omgekomen generaal, zei dat verzoening begint met waarheidsvinding alvorens het recht zijn loop kan hebben. Daarna dienen gedupeerde partijen gecompenseerd te worden. Wanneer dat allemaal gebeurd is, kan er pas sprake van amnestie zijn. ‘Zolang de waarheid achter de ongeregeldheden in 2010 verborgen blijft, is amnestie niet mogelijk’, vindt Nicha.
Volgens Banjerd Singkhaneti, deken van de Graduate School of Law van het National Institute of Development Administration, is de voorgestelde amnestieperiode (19 september 2006-10 mei 2011) te lang. ‘Die periode telt tal van gecompliceerde incidenten, wat het moeilijk maakt om te bepalen wie amnestie dient te krijgen.’
Verschillende sprekers verwezen naar de aanbevelingen van de Truth for Reconciliation Commission, een commissie die nog onder de vorige regering is ingesteld, en in september vorig jaar na 2 jaar studie een rapport van 400 pagina’s uitbracht. Ze achtte zowel leger als roodhemden verantwoordelijk voor de 92 doden en bijna 2.000 gewonden in april en mei 2010. De roodhemden deden het rapport af als ‘sprookjes’ en ‘dezelfde oude leugens’.

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties