Medische missers

Compensatiefonds is uitbreiding van bestaand fonds
In 2003 zette het National Health Security Office een fonds op voor patiënten die het slachtoffer zijn van medische fouten. Het fonds geldt voor 47,3 miljoen mensen die in het bezit zijn van een gold card en recht hebben op behandeling in een overheidsziekenhuis. ‘The amounts paid out are quite small and cannot adequately compensate people for what they have lost. Many still have to file lawsuits for proper compensation’, zegt Winai Sawasdiworn, NHSO secretaris-generaal.
Het fonds wordt gevoed door bijdragen uit het budget van overheidsziekenhuizen en medische units. De maximum contributie bedraagt 1 procent van het budget. Tot 2010 is 296 miljoen van de 336 miljoen baht in het fonds uitbetaald. De vergoedingen variëren; de maximale vergoeding bedraagt 200.000 baht in het geval een patiënt overlijdt. In 2004 deden 99 personen een beroep op het fonds, in 2010 876.
Het huidige wetsontwerp waarover zoveel te doen is en dat nu bij het parlement ligt, geldt voor de gold card-houders, patiënten die verzekerd zijn via het Social Security Scheme (circa 9,8 miljoen personen) en het Civil Servant Medical Benefit Scheme (circa 5 miljoen).
Patiënten die het slachtoffer zijn van een verkeerde behandeling kunnen een beroep doen op het fonds en hoeven niet meer naar de rechter te stappen wat vaak lang duurt en zelden tot compensatie leidt. Patiënten die compensatie claimen doen afstand van hun recht om de burgerlijke rechter in te schakelen, maar kunnen nog wel strafrechtelijk aangifte doen.
Particuliere ziekenhuizen en klinieken moeten bijdragen aan het fonds. Ze verzetten zich ertegen omdat ze dan hun boeken moeten openen. Bovendien is het voor de regering gemakkelijk om haar bijdrage vast te stellen op basis van het aantal verzekerden, maar zij hebben geen geregistreerde patiënten.
Een zogeheten no-fault compensation fund bestaat al in Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Nieuw Zeeland, VS, Noorwegen en Australië. Uit een studie van de Mahidol universiteit is gebleken dat zowel patiënten als de medische professie ervan profiteren omdat de gang naar de rechter uitblijft.
Ondanks dat het wetsontwerp veel steun krijgt, blijven de Medical Council en en veel professionals zich ertegen verzetten.
(Bron: Spectrum, Bangkok Post, 4 december 2011)

Compensatiefonds verdeelt patiënten en artsen
Ongedateerd – Artsen alsmede ander gezondheidspersoneel en patiëntenverenigingen staan lijnrecht tegenover elkaar in een conflict over de instelling van een compensatiefonds voor patiënten bij medische missers. De Medical Council is niet vertegenwoordigd in het panel dat beslist over compensatie. Artsen vrezen dat ze hierdoor een verhoogd risico lopen om door patiënten voor de rechter gesleept te worden en ze zijn bang voor strafrechtelijk vervolgingen. Particuliere ziekenhuizen zullen hun tarieven moeten verhogen om claims te kunnen betalen. Gezondheidsorganisaties en consumentengroepen steunen de instelling van het fonds, omdat het slachtoffers van medische missers helpt. Zolang de plannen niet worden herzien, zijn artsen en medisch personeel elke vrijdag uit protest in het zwart gekleed.

Panel moet impasse doorbreken
Ongedateerd – Een driepartijen panel met opponenten en supporters van het wetsonwerp compensatie bij medische missers en vertegenwoordigers van het ministerie van Volksgezondheid moet de impasse over het wetsontwerp doorbreken. Binnen twee weken zal het advies uitbrengen aan de minister over wijzigingen. Alhoewel de partijen nog geen millimeter zijn opgeschoven, zijn ze het over drie dingen eens: patiënten die het slachtoffer zijn van medische fouten, moeten geholpen worden; artsen en gezondheidswerkers moeten niet gedwongen worden onder druk te werken; en behandelingen dienen verbeterd te worden om de veiligheid van patiënten te verzekeren.
Het wetsontwerp is gebaseerd op het principe dat patiënten die het slachtoffer zijn van medische missers onmiddellijk gecompenseerd en behandeld worden zonder dat ze hoeven te wachten op een uitspraak van de rechtbank.

De onderhandelaars bevinden zich in een lastig parket. De artsen zijn mordicus tegen want die zijn bang dat ze voor elk wissewasje voor de rechter gesleept worden. Aan de andere kant staan de patiënten die tot nu toe bij een medische misser naar de rechter moesten stappen, wat niet alleen een kostbare zaak is maar ook nog lang duurt. Maar aan het wetsontwerp kleven ook haken en ogen. Een comité gaat beslissen over de compensatie; de Medical Council is daarin niet vertegenwoordigd. En wat zijn medische missers? Het zal niet gemakkelijk zijn daarvoor een sluitende definitie te te formuleren. Ieder geval is anders waarvoor een deskundig oordeel nodig is. Ik ben benieuwd hoe deze zaak afloopt.

Ruzie over samenstelling panel
Ongedateerd – Nog voordat het panel, dat advies moet uitbrengen over het compensatiefonds voor medische missers, zijn eerste vergadering heeft gehad, is er al ruzie over de samenstelling. Een groep artsen weigert in het panel plaats te nemen omdat ze vinden dat de artsen die onder het ministerie van Volksgezondheid vallen, overtegenwoordigd zijn. Thailand telt 39.000 artsen; 12.000 vallen onder het ministerie. Het panel bestaat uit 26 leden en wordt geacht binnen twee weken advies uit te brengen. Suthee Ratanamongkolkut, hoogleraar medicijnen aan de Srinakharinwirot Universiteit, vindt dat de dissidente artsen zich gedragen als ‘koppige kinderen’.  ‘As this is on the table for discussion, they should not play under the table. Although doctors are trying to woo public support, society believes they are fighting to protest their own interest.’
Update: De Medical Council of Thailand heeft zijn vertegenwoordiger in het panel teruggetrokken. Premier Abhisit doet een beroep op de artsen om toch in het panel plaats te nemen.

Premier: Parlementsbehandeling compensatiefonds gaat door
Ongedateerd – De medische professie heeft niet haar zin gekregen. De parlementaire behandeling van het wetsontwerp waarin de instelling van een compensatiefonds bij medische missers wordt geregeld, gaat door. Premier Abhisit heeft dit in een gesprek met vertegenwoordigers van patiëntengroepen en gezondheidsorganisaties laten weten; hij kon alleen niet zeggen wanneer. De medische professie, die bang is voor een stortvloed aan rechtzaken, had voorgesteld het wetsontwerp terug te trekken en een assembly in te stellen, die in het hele land openbare hearings zou organiseren zonder gebonden te zijn aan een deadline. Abhisit vindt dat alle partijen zitting moeten nemen in het gevormde panel en daar hun meningsverschillen moeten bijleggen.

Niet meer maar minder rechtzaken
Ongedateerd – In tegenstelling tot wat de medische beroepsgroep vreest, zal het geplande compensatiefonds voor medische missers niet tot meer maar juist tot minder rechtzaken leiden. Dit schrijft Suwanna Jitprapas in Bangkok Post van 17 augustus. Dat is niet alleen de ervaring in Zweden, waar het systeem al sinds 1975 bestaat, maar ook in Thailand. Want Thai die in het bezit zijn van een gold card van het zogeheten 30-baht programma (ongeveer 75 procent van de bevolking) maakt al gebruik van zo’n fonds. Het wetsontwerp, waartegen de medische beroepsgroep te hoop loopt, is niet meer dan een uitbreiding van de bestaande praktijk, zodat die geldt voor alle Thai.
Niet alleen heeft de huidige regeling geleid tot minder rechtzaken, maar er is ook minder dan begroot gebruik gemaakt van het fonds. Toen het fonds in 2004 werd ingesteld, was de prognose dat 1 procent van de patiënten compensatie zou vragen; het werd 0,05 procent oftewel 2265 patiënten. Als gevolg daarvan bulkt het fonds van het geld en is er 4000 miljoen baht in kas. Gemiddeld ontvangen degenen die er een beroep op doen, binnen 29 dagen een vergoeding.
Suwanna wijst er verder nog op dat het wetsontwerp een clausule bevat waarin geregeld wordt dat patiënten of hun familie die compensatie hebben ontvangen, een verklaring moeten tekenen die hen verbiedt de zaak voor de civiele rechter te brengen.

Artsen doen nu mee
18 augustus 2010 – Een groep artsen van algemene en regionale ziekenhuizen gaat akkoord met de gewijzigde samenstelling van het panel dat de impasse moet doorbreken rond het wetsvoorstel compensatie bij medische missers. De groep, die bekend staat als Federation of Healthcare Workforce, vertegenwoordigt 23 organisaties. De Private Hospital Association heeft nog niet bekend gemaakt of ze in het panel plaatsneemt. Tegen details van het wetsvoorstel bestaan grote bezwaren bij de medische professie. Ze zijn het niet eens met de samenstelling van de commissie die aanvragen om compensatie moet beoordelen en het bedrag dat wordt uitgekeerd. Voorts vrezen ze een stortvloed aan juridische procedures.

Medical Council geeft tegenwerking op
20 augustus – De Medical Council of Thailand stopt met zijn protesten tegen het wetsontwerp compensatie bij medische missers, omdat het kabinet vastbesloten is het ontwerp ter goedkeuring aan het parlement voor te leggen. Wel blijft de raad hameren op aanpassingen van het wetsontwerp. Die komen ter sprake in een panel dat is gevormd om de impasse rond het wetsontwerp te doorbreken. Het panel bestaat uit 78 vertegenwoordigers van medische opleidingen, ziekenhuizen, Rode Kruis en patiëntenverenigingen. De artsen zijn bang dat de voorgestelde wet zal leiden tot een stortvloed aan civiele procedures.

Artsen zien meer in eigen wetsvoorstel
23 augustus – De groep artsen van algemene en regionale ziekenhuizen, die bekend staat als Federation of Healthcare Workforce, is van plan met een eigen versie te komen van de wet compensatie voor medische missers. Ze gaat handtekeningen van haar (30.000) leden verzamelen om het plan te ondersteunen. Vrijdag vergaderen 78 vertegenwoordigers van de medische beroepsgroep. Op die vergadering wordt geprobeerd een gezamenlijk standpunt te bepalen alvorens zitting te nemen in het tripartite panel, dat door het ministerie van Volksgezondheid is gevormd om de impasse rond het wetsvoorstel te doorbreken. Andere opties die vrijdag aan de orde komen, zijn een verzoek om het wetsvoorstel in te trekken, zodat een openbare hearing gehouden kan worden, en een verzoek om het wetsvoorstel te laten beoordelen door medische en gezondheidsraden alvorens het aan het parlement ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Medische slachtoffers: maak haast met wetgeving
5 oktober – Zo’n dertig leden van het patiëntennetwerk medische missers verzamelden zich dinsdag voor het parlement en deden een beroep op de minister van Volksgezondheid om haast te maken met het wetsontwerp medische missers. Somsak Damrongkitthaworn, een lid van het netwerk: ‘The conflict between doctors and patients who have been affected by medical malpractice cannot be resolved yet because the doctors refuse to listen. If Mr Jurin (minister van Volksgezondheid) decides to accept our demand the bill should be put before the parliament soon. The difference of opinion on the bill should be discussed in the parliament.’ .

Staatssecretaris beschuldigd van wangedrag
16 november – Staatssecretaris Paijit Warachit is door de Federation of Health Workforce of Thailand (FHWT) beschuldigd van kwaadwilligheid en wangedrag. Volgens de federatie heeft hij valse notulen gemaakt van een vergadering van een verzoeningscommissie waarin twee wetsontwerpen over medische missers werden besproken. Volgens de notulen stelde de commissie 12 punten voor, maar het quorum ontbrak tijdens die vergadering .
Bovendien is een video op YouTube opgedoken waarop een man die sterke gelijkenis met hem vertoont, zijn arm om de middel van een meisje slaat. Alhoewel deze clip is verwijderd, zijn soortgelijke clips nog te zien op YouTube.
Als derde heeft Paijit nagelaten actie te ondernemen tegen de voorzitter van het bestuur van de Government Pharmaceutical Organisation, die betrokken was bij corruptie met brandstof.
De Federatie roept de minister van Volksgezondheid op om Paijit te ontslaan. Paijit ontkent dat hij de man in de video is. Hij heeft vorige maand een klacht bij de politie ingediend tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor de clip. Nu overweegt hij een aanklacht wegens smaad in te dienen tegen de vertegenwoordigers van de Federatie die de beschuldiging uitten.

Wetsontwerp medische missers gaat koelkast in
27 november – Het controversiële wetsontwerp compensatie bij medische missers wordt deze zittingsperiode van het parlement niet meer behandeld. Regeringswhip Witthaya Kaewparadai heeft dat besloten omdat artsen en patiënten het nog steeds oneens zijn over details van de wet.
De artsen hebben grote bezwaren omdat ze bang zijn voor een stortvloed aan juridische procedures. Aan de andere kant staan de patiënten die bij medische missers machteloos zijn, hetzij omdat een rechtsgang lang duurt hetzij vanwege de kosten. Het ministerie van Volksgezondheid is er niet in geslaagd een compromis te vinden. Een driepartijen panel kwam er ook niet uit. Zo verschillen de meningen over de samenstelling van de commissie die de claims moet toekennen. Bovendien bestaan er verschillen in medische dienstverlening tussen stedelijke gebieden en het platteland.

Kort nieuws 26 februari 2011 Protest Voorlopig is ze nog alleen: Preeyanan Lorsermvanna, coördinator van het Thai Iatrogenic Network, kampeert voor het parlement. Ze eist dat het parlement nu eens eindelijk het wetsontwerp medische missers behandelt. Over de wet wordt al lang geruzied tussen de medische stand en patiëntenverenigingen.

Particuliere ziekenhuizen overstroomd door nieuwe patiënten
29 juli – Het aantal patiënten dat medische zorg zoekt bij Mongkutwattana Private Hospital is gestegen van 57.000 naar 200.000 op jaarbasis, nadat het particuliere ziekenhuis zich in april aansloot bij het universal health scheme. Het deed dat op verzoek van het National Health Security Office (NHSO) dat het probleem van overvolle openbare ziekenhuizen probeert op te lossen. De toestroom van patiënten was vorig jaar voor het Kasemrad Hospital, twee netwerkziekenhuizen en het Srivichai Hospital aanleiding zich terug te trekken.
Niet alleen de toestroom van patiënten baart de directeur van het Mongkutwattana Private Hospital zorgen, het zijn ook niet de meest eenvoudige gevallen. De meeste patiënten hebben ernstige en gecompliceerde aandoeningen zoals HIV/Aids en chronische tbc, die langdurige en dure behandeling vereisen. Aan het ziekenhuis zijn ook ouderen en jonggeborenen overgedaan, ondanks dat ze hersteld waren en elders ontslagen. Verder komen veel zwangere teenagers naar het ziekenhuis met veel premature geboortes.
Sinds het ziekenhuis zich heeft aangesloten bij het universal health scheme heeft het ternauwernood het hoofd boven water kunnen houden. Niettemin heeft het kans gezien het aantal bedden uit te breiden van 150 naar 250. De directeur roept de NHSO op meer geld naar de particuliere sector te sluizen.
De NHSO heeft grote moeite particuliere ziekenhuizen en klinieken te bewegen om zich bij het universal health scheme aan te sluiten. Niet alleen vanwege de toestroom van patiënten en financiële problemen, maar ook omdat ze bang zijn voor juridische procedures wegens medische missers. Op dit moment hebben 29 particuliere ziekenhuizen zich aangesloten.

Wetsontwerp medische missers dreigt te stranden
8 september – Wanneer het kabinet het wetsontwerp medische missers niet binnen drie weken aan het parlement voorlegt, vervalt het en moet de procedure weer vanaf het begin gevolgd worden. Gezondheidsactiviste Preeyanan Lormsermwattana [in een vorig bericht gespeld als Lorsermvanna], coördinator van het Thai Iatrogenic Network, roept de bevolking daarom op een open brief aan premier Yingluck te sturen met het verzoek het wetsontwerp te steunen.
Het uitgebreid bediscussiërde wetsontwerp is door de vorige regering aangehouden. Het wacht nu op een fiat van het huidige kabinet. Er is haast mee geboden, omdat de grondwet voorschrijft dat een wetsontwerp binnen 60 dagen na het begin van het parlementaire jaar moet worden aangeboden aan het parlement.
Preeyanan en een tiental patiënten, die het slachtoffer zijn van medische missers, hielden gisteren een rally in Silom en deelden pamfletten uit aan voorbijgangers. Het netwerk benadrukt daarin het belang van het wetsontwerp, dat tot doel heeft een eind te maken aan eindeloze (en kostbare) disputen tussen patiënt, ziekenhuis en arts over gemaakte fouten.
Preeyanan zet zich al jaren in voor een goede wettelijke regeling die voorziet in de instelling van een compensatiefonds. Het wetsontwerp is gebaseerd op het principe dat patiënten die het slachtoffer zijn van medische missers onmiddellijk gecompenseerd en behandeld worden zonder dat ze hoeven te wachten op een uitspraak van de rechtbank. Nu moeten patiënten naar de burgerlijke rechter als ze het slachtoffer zijn van een medische fout. In Zweden bestaat het systeem als sinds 1975.

Wetsontwerp medische missers eindelijk in procedure
17 september – Het wetsontwerp medische missers is gered. Dinsdag buigt het kabinet zich erover. Minister Witthaya Buranasiri (Volksgezondheid) gaat akkoord met het ontwerp, maar denkt dat het parlement het wel zal amenderen. Dit zei hij gisteren tegen demonstranten die zich buiten het ministerie hadden verzameld.
Het wetsontwerp dreigde te vervallen, wanneer het niet binnen 60 dagen na de opening van het parlementaire jaar aan het parlement zou worden aangeboden. De vorige regering heeft uiterst traag voortgang gemaakt met het ontwerp, dat nog in behandeling moest komen toen het parlement werd ontbonden.
Gezondheidsactiviste Preeyanan Lormsermwattana zet zich al jaren in voor een goede wettelijke regeling die voorziet in de instelling van een compensatiefonds. Gisteren ging ze korte tijd in hongerstaking om behandeling van het wetsontwerp af te dwingen. Zo’n tien gedupeerden van medische missers voegden zich bij haar.
Het wetsontwerp is gebaseerd op het principe dat patiënten die het slachtoffer zijn van medische missers onmiddellijk gecompenseerd en behandeld worden zonder dat ze hoeven te wachten op een uitspraak van de rechtbank. Nu moeten patiënten naar de burgerlijke rechter als ze het slachtoffer zijn van een medische fout. In Zweden bestaat het systeem als sinds 1975.

Medisch personeel verzet zich tegen wetsontwerp
21 september – Voor- en tegenstanders van het wetsontwerp medische missers verzamelden zich gisteren bij het Government House, waar het kabinet zich over het wetsontwerp boog.
Leden van de Health Workforce Federation of Thailand en andere gezondheidwerkers overhandigden een brief, gericht aan premier Yingluck, met de eis het wetsontwerp te herzien omdat het niet de rechten van de gezondheidswerkers beschermt. Ze eisen dat de regering een hearing houdt met personeel werkzaam in de gezondheidszorg, zodat zij hun mening kunnen geven over de wet.
Het Thai Medical Error Network vertegenwoordigde de voorstanders. Leden van de groep, die het slachtoffer zijn van medische fouten, gaven bloemen aan de minister van Volksgezondheid om hem te bedanken voor zijn steun.
Het wetsontwerp dreigde bijna te stranden. De grondwet schrijft voor dat een wetsontwerp binnen 60 dagen na het begin van een parlementaire zittingsperiode moet worden ingediend. Die termijn verloopt op 30 september. Onder de vorige regering kwam het parlement niet aan behandeling toe, omdat het voortijdig ontbonden werd.
Het wetsontwerp is gebaseerd op het principe dat patiënten die het slachtoffer zijn van medische missers onmiddellijk gecompenseerd en behandeld worden zonder dat ze hoeven te wachten op een uitspraak van de rechtbank. Nu moeten patiënten naar de burgerlijke rechter als ze het slachtoffer zijn van een medische fout. In Zweden bestaat het systeem als sinds 1975.

Artsen vrijgesproken van verkeerde diagnose
30 november – De Phra Khanong Provincial Court heeft een aanklacht tegen drie artsen en twee particuliere ziekenhuizen wegens een verkeerde diagnose leidend tot de dood van een jonge patiënt, ongegrond verklaard. De rechtbank baseerde zich op een getuigenverklaring van een expert van het ministerie van Volksgezondheid dat de patiënt correct was behandeld. Die visie wordt ook gedeeld door artsen van het Bumrungrad ziekenhuis, die vastgesteld hebben dat hij overleden was aan een acute ademhalingsstoornis.
De ouders verwijten de drie artsen hun zoon (28) niet behandeld te hebben tegen de vogelgriep van het H1N1 type A. Hij zou die hebben opgelopen toen hij zijn jongere neef in juni 2009 in het Sikarin ziekenhuis opzocht, die voor dat type vogelgriep werd behandeld. Maar volgens de expert van het ministerie waren bij een test op de vogelgriep geen sporen van het virus aangetroffen.
Eerder hadden de ouders de rechtbank verteld dat de eerste arts van het Sikarin ziekenhuis een verkoudheid hd gediagnostiseerd, de tweede longontsteking en de derde van het Thainakarin ziekenhuis, een specialist, ook longontsteking. Omdat er geen verbetering in zijn toestand optrad, brachten de ouders hun zoon naar het Bumrungrad ziekenhuis waar hij overleed.
De rechtbank heeft de ouders veroordeeld tot het betalen van de gerechtelijke kosten ad 100.000 baht. De ouders gaan in beroep tegen het vonnis.
Preeyanan Lorsermwattana van het Network of Victims of Medical Malpractice is niet verbaasd over het vonnis. Veel juridische procedures tegen artsen hebben geen succes.

Donderdag 1 november 2012
– Een moeder (36), wier zoon doof en blind werd geboren, krijgt een schadevergoeding van 2,16 miljoen baht. De Nanthaburi Provincial Court heeft het Medical Service Department bevolen dit bedrag uit te keren wegens een medicijn dat door twee artsen van het Ratchawithi ziekenhuis tijdens de zwangerschap was voorgeschreven.
De rechter oordeelde dat de artsen niet nalatig waren geweest bij de uitoefening van hun taak, omdat ze haar regelmatig hadden gecontroleerd. Maar ze hadden wel verzuimd de vrouw te wijzen op de mogelijke bijwerkingen van het medicijn warfarin, een medicijn tegen bloedklontering.
Volgens de vrouw wordt op de verpakking van het medicijn gewaarschuwd dat het niet tijdens een zwangerschap mag worden gebruikt, maar volgens artsen mag het medicijn na de derde maand van de zwangerschap worden voorgeschreven. De vrouw kreeg het vanaf de vijfde maand.

Woensdag 14 november 2012
– Ruim 23.000 artsen en verpleegsters hebben hun handtekening gezet onder een verzoek aan het parlement om artikel 3 van de Consumer Case Procedure Act te wijzigen. Ze willen dat zij niet via dit artikel kunnen worden aangeklaagd voor een slechte behandeling. ‘Medische en verpleegkundige diensten zijn niet vergelijkbaar met de handel en dienstverlening, omdat moraliteit ons is ingeprent sinds we medisch student waren’, zegt Amnat Kusalanan, voorzitter van de Medical Council of Thailand.
Volgens dit bericht is het wetsontwerp medische missers, dat onder andere de instelling van een compensatiefonds regelt, gestrand. Het stuitte op te veel weerstand van de Medical Council of Thailand, artsen en verpleegkundigen. Niettemin biedt de Civil and Commercial Code wel de mogelijkheid compensatie te eisen en de Medical Council of Thailand heeft een compensatiefonds. Het nieuwe wetsontwerp had het allemaal veel gemakkelijker (en goedkoper) moeten maken.

Donderdag 13 juli 2017
– Het Thai Medical Error Network is blij. Het ministerie van Volksgezondheid gaat een centraal fonds vormen om mensen te helpen die het slachtoffer zijn van medische fouten. ‘Daar vechten we al 15 jaar voor’, zegt Preeyanan Losermvattana van het netwerk. Tot nu toe moesten gedupeerde patiënten compensatie zien te krijgen van het behandelend ziekenhuis.
Het centrale fonds geldt voor de verzekerden van alle drie overheids ziektekostenverzekeringen. Medische fouten in particuliere ziekenhuizen worden niet gedekt voor het fonds.

15 maart 2018
– Het hooggerechtshof heeft het vonnis van een lagere rechtbank bevestigd, waarbij het Bumrungrad ziekenhuis en twee van zijn artsen, een gynaecoloog en radioloog, is bevolen 1 miljoen baht smartengeld plus rente uit te keren aan een moeder, wier zoon met een handicap is geboren. De uitspraak van het hof maakt een eind aan een juridische strijd van elf jaar.
Toen de strijd voor de Phra Khanong Provincial Court in september 2007 aanving, eiste de moeder 390 miljoen baht. De jongen die nu 12 jaar is, werd zonder benen geboren. De moeder zegt nooit geïnformeerd te zijn over de mogelijkheid dat de foetus abnormaal was. Na een ultrasound test werd haar gezegd dat de baby gezond was.

Zaterdag 24 maart
– Een moeder in Khon Kaen, wier dochter (22) is overleden na een keizersnede in het Chum Phae ziekenhuis, eist dat iemand verantwoordelijk wordt gesteld voor haar dood. Een woordvoerder van het districtskantoor zegt dat niemand de verantwoordelijkheid wil nemen. De artsen zeggen dat ze hun best hebben gedaan. Volgens de vrouw heeft de chirurg, die haar na de keizersnede opereerde,  gezegd dat ze een allergische reactie op de verdoving had. De familie heeft aangifte gedaan bij de politie.

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties