Overstromingen: commentaren en achtergronden

Overstromingen 2011
Tussen mei en oktober 2011 viel 43 procent meer regen dan het gemiddelde over de periode 1982 tot 2002. ‘However, this disaster was not simply “natural”; a significant cause was also human decisions and actions which interacted with this heavy rainfall to create the devastation of 2011’ floods.’

(Bron: After the floods, have lessons been learnt?, Danny Marks, Bangkok Post, 5 december 2013)

Masterplan tegen overstromingen heeft hoog tekentafelgehalte
14 oktober – Het masterplan tegen overstromingen, waarvoor de regering 300 miljard baht heeft uitgetrokken, is nog lang niet rijp om uitgevoerd te worden. Op de tekentafel ziet het er goed uit, maar er is nog nauwelijks veldwerk gedaan naar de uitvoerbaarheid.

Pramote Maiklad, voormalig hoofd van het Royal Irrigation Department, zegt dat de regering door nu al werken te willen aanbesteden, een belangrijke fase overslaat. ‘Wat behalve de technische problemen moet worden uitgewerkt, zijn de sociale en milieufactoren’, zegt hij.
Pramote geeft als voorbeeld het voornemen de controversiële Kaeng Sue Tan dam in de Yom rivier te bouwen en de plannen om overtollig water naar rijstvelden af te voeren. ‘Hoe kan de regering dat doen, wanneer ze niet de zorgen van de bewoners wegneemt en rekening houdt met de mogelijke gevolgen voor hun levensonderhoud?’ Een gevaarlijke gang van zaken, vindt hij, die er uiteindelijk toe kan leiden dat plannen onvolledig worden uitgevoerd en geld, tijd en moeite verspild worden.
Acht strategische plannen
Volgens Spectrum, de zondagbijlage van Bangkok Post, bestaat het masterplan uit acht strategische plannen:

> Herstel en conservering van bossen en ecosystemen.
> Revisie van het beheer van stuwmeren en watermanagementplannen.
> Revisie van de waterinfrastructuur.
> Ontwikkeling van waarschuwingssystemen.
> Ontwikkeling van rampenplannen.
> Ontwikkeling van wateropslaggebieden.
> Revisie van de commandostructuur.
> Ontwikkeling van openbare hoorzittingen en consultatiesystemen voor watermanagement.
Alhoewel conservering van bossen en ecosystemen bovenaan de agenda staat, heeft de ontwikkeling van de Kaeng Sua Tan en Mae Wong dammen prioriteit. Hiervoor is 50 miljard baht uitgetrokken.
Prioriteit krijgt ook de ontwikkeling van wateropslaggebieden, een maatregel waar boeren zoals Vichian Phumlamjiak, voorzitter van de pas opgerichte Thai Rice Farmers and Farm Folks Association, uit Ayutthaya zich ernstig zorgen over maakt.
Hij heeft sinds vorig jaar verschillende keren met ambtenaren en boerenleiders vergaderd en te horen gekregen dat hij en zijn collega-boeren offers zullen moeten brengen om Bangkok droog te houden. Maar details en updates ontbreken.
Alhoewel deze maand de tropische storm Gaemi niet de gevreesde overstromingen bracht, is zijn akker van 30 rai en die van andere boeren toch ondergelopen. Niemand van de regeringsvertegenwoordigers wil daarover praten, zegt hij. Maar de boeren, wijs geworden door vorig jaar, hadden hun rijst al geoogst.
Sommige boeren krijgen geen cent
Het plan van de regering om het irrigatiesysteem van rijstvelden als tijdelijk opslaggebied te gebruiken, wordt door een ambtenaar van het Irrigation Department niet erg realistisch genoemd. ´Die irrigatiesystemen zijn niet berekend op grote hoeveelheden water. We zijn bang dat van ons wordt gevraagd iets te doen wat niet gedaan kan worden.´

Verder zijn er nog tal van problemen, zoals compensatiebetalingen voor gedupeerde boeren, de keuze van de opslaggebieden, die door politici kan worden beïnvloed, en als klap op de vuurpijl: boeren met niet-geïrrigeerde akkers krijgen geen cent, want de regering redeneert dat hun akkers van nature al zouden onderlopen.
(Bron: Spectrum, Bangkok Post, 14 oktober 2012)

Kort nieuws 19 augustus
– Overstromingen horen bij de natuur; de regering zou er daarom beter aan doen een plan te maken voor aanpassing aan en coëxistentie met overstromingen. De huidige pogingen daarentegen concentreren zich op de bestrijding van overstromingen. Dit zei Pramote Maiklad, voormalig directeur-generaal van het Royal Irrigation Department, onlangs tijdens een forum, georganiseerd door de Thai Hydrologist Association.

Op hetzelfde forum zei Bancha Kwanyuen van het Engineering Institute of Thailand dat de regering zich beter kan richten op het verbeteren van waterbeheer in plaats van te investeren in infrastructuur. ‘We weten niet zeker of onze gigantische investeringen effect zullen hebben.’ Volgens  Bancha dient het het rehabiliteren van bossen en ecosystemen een integraal onderdeel  te zijn van de maatregelen tegen overstromingen.

Kort nieuws 29 februari 2012
– Thailand heeft geen geschikt plan om water naar zee af te voeren. Het land vertrouwt tot nu toe op natuurlijke waterwegen en kanalen die in de tijd van koning Rama V zijn gegraven. ‘We face flooding problems every year but no government has ever come up with an effective water drainage system’, aldus Pramote Maiklad, voormalig directeur van de Royal Irrigation Department, dinsdag op een seminar in Ayutthaya.

Smith Dharmasarojana, voormalig directeur-generaal van de Meteorologische Dienst, herhaalde op hetzelfde seminar nog eens wat hij eerder heeft gezegd: de overstromingen van vorig jaar waren geen ongeluk of straf van de natuur, maar zijn veroorzaakt zijn door mismanagement van 20 overheidsdiensten. Het is, aldus Smith, weliswaar onmogelijk om overstromingen in de centrale provincies te voorkomen, omdat de meeste gebieden laag liggen, maar de regering kan wel de ernst beperken.
Verder zei hij zich te verzetten tegen het plan om de monding van de Chao Praya rivier te verbreden en uit te diepen. Volgens hem loopt daardoor het ecologisch systeem in het gebied schade op en zal een sterke stroming de rivier binnendringen met gevaar voor afkalving van de oevers.

‘Thailand heeft niets geleerd van overstromingen’
19 december – Alhoewel Thailand al door tal van overstromingen is getroffen, heeft het land daarvan niets geleerd en de huidige regering blijft een beleid volgen van ‘cut and paste’. Dit zei Louis Lebel, directeur van de Unit for Social and Environmental Research van de Chiang Mai universiteit, op een internationale conferentie gewijd aan veranderingen van het milieu.

Lebel vindt dat de regering moet nadenken over een lange-termijn oplossing voor watersnoden in de komende tien jaar, niet alleen in het komende regenseizoen. ‘It is also vital to think about the prospect that climate change might cause the sea level to rise and strong rainfall, including in low-lying areas. City planning and urban development changes are needed.’
Volgens Lebel zouden mensen op milieuveranderingen kunnen reageren door naar veiliger plaatsen te verhuizen. Veel slachtoffers in Bangkok deden dat al tijdens de overstromingen, maar die verhuizingen waren nog tijdelijk.
Migratie wordt echter niet alleen beïnvloed door klimaatverandering en rampen, ook andere factoren spelen een rol, zoals economische moeilijkheden, politieke onzekerheid en voedseltekorten, aldus Lebel op een conferentie met een wel erg lange naam: The Crisis Behind the Crisis? Forced Migration and its Consequenties: A Result of Environmental Change and Natural Disaster in Asean. De conferentie werd georganiseerd door het Asian Institute of Technology, de Chulalongkorn universiteit en universiteiten in Brigton en Bonn.
De International Organisation for Migration schat dat in 2008 meer dan 20 miljoen mensen wereldwijd moesten verhuizen als gevolg van extreme weersomstandigheden; 4,6 miljoen mensen verkasten vanwege interne conflicten en geweld.

Thailand baggert verkeerd
24 november – ‘Het is een algemeen misverstand onder de bevolking dat kanalen zelden worden uitgebaggerd. Feit is dat de Royal Irrigation Department 7 miljard baht per jaar en het ministerie van Natural Resources and Environment nog eens 2,5 miljard baht besteden aan het schoonmaken van kanalen. Het enige probleem is dat ze het verkeerd doen.’

Dit zegt Harnnarong Yaowalers, een bekend milieuactivist, in een interview in Bangkok Post. Hij legt uit dat kanalen zelden over de gehele lengte worden gebaggerd. En dat baggeren gebeurt vanaf de kant met graafmachines. Die deponeren de gebaggerde aarde op de oever als gevolg waarvan de grond na een tijd weer in het water terechtkomt, waardoor het probleem wordt verergerd. De regels schrijven dat voor, omdat het baggerwerk gemeten wordt aan de hand van de oppervlakte en hoeveelheid aarde die op de kant ligt. Harnnarong legt ook uit hoe er dan wel gebaggerd zou moeten worden, maar daar weten wij als Nederlanders alles van.
Harnnarong verzet zich tegen megaprojecten, die volgens hem het probleem niet oplossen. Hij pleit voor het conserveren van bossen, herbebossing, het verwijderen van hindernissen in kanalen, een goed waarschuwingssysteem dat in plaats van een week- een maandvoorspelling kan doen en het beperken van het aantal rijstoogsten. Dat laatste zorgt er niet alleen voor dat de grond tijd krijgt om te herstellen, maar daardoor hoeven ook geen nieuwe dammen te worden gebouwd. Tevens wordt voorkomen dat de te veel water in de stuwmeren wordt opgeslagen, hetgeen een van de factoren vormde van de huidige misère toen ze overvol raakten als gevolg van de zware regens.

Het failliet van stadsontwikkeling
17 november – Het ingewikkelde stelsel van khlongs (kanalen) in Bangkok is meer dan een eeuw geleden ontworpen door koning Rama V. Het had tot doel om zware lokale regenval te verwerken, niet om grote hoeveelheden water uit het Noorden af te voeren, waar Bangkok nu mee te maken heeft. Dit schrijft Atch Sreshthaputra, lector aan de faculteit architectuur van de Chulalongkorn universiteit, in een artikel over de invloed van cityplanning op de huidige misere.

Atch wijst erop dat Bangkok is gesitueerd op de vloedvlakte van de Chao Praya rivier, hetgeen betekent dat er een goede kans is dat de stad elk jaar overstroomt. Daarom bouwden de  voorouders van de huidige bewoners hun huizen op palen om het effect van de jaarlijkse overstromingen te minimaliseren. Traditionele huizen kunnen nog gevonden worden in Ayutthaya en elders, maar zijn in Bangkok tegenwoordig relatief zeldzaam.
Belangrijk om te vermelden, schrijft Atch, is het bestaan van een zogeheten land-use plan (vergelijkbaar met het Nederlandse bestemmingsplan). De eerste kaart verscheen enkele tientallen jaren geleden. Ze wordt regelmatig bijgewerkt. Het land aan de oostkant van Bangkok heeft op deze kaart een agrarische bestemming en nog belangrijker een bestemming als waterweg in noodgevallen. Water uit het Noorden moet via deze route afgevoerd worden naar zee.
De eerste van vele inbreuken op deze bestemming was de aanleg van luchthaven Suvarnabhumi. Daarna volgden woonwijken en fabriekscomplexen. ‘What was once a floodway has now been transformed into higher-level ground with networks of concrete roadways that completely block the flow of water. Is it any wonder that Froc [Flood Relief Operations Command, het crisiscentrum van de regering] is now finding it so hard to divert floodwater through this zone?’
Atch besluit zijn artikel met de hoop dat ‘the pain we Bangkokians have had to endure over the past few weeks will teach us a valuable lesson.’

Bangkok volgende maand droog, zegt Verwey
17 november – De Nederlandse waterdeskundige Adri Verwey, verbonden aan het researchinstituut Deltares, verwacht dat Bangkok begin volgende maand droogvalt, tenzij er iets onverwachts gebeurt, zoals een dijkdoorbraak. Verwey adviseert sinds 11 oktober het Flood Relief Operations Command, het crisiscentrum van de regering. De prognose van Verwey verschilt van die van het Royal Irrigation Department, dat op 10 november voorspelde dat Bangkok binnen 11 dagen opgedroogd zou zijn.

De prognose van de RID is gebaseerd op de pompcapaciteit. Daarover zegt Verwey: ‘You can say you have an enormous pump capacity. But for water to get there it’s going to take longer because only a number of these pumps can be effectively used.’ Maar Verwey geeft toe dat voorspellingen op het weerbericht lijken. Drie dagen tevoren levert een voorspelling op, drie weken slechts een ‘best estimate’.
Wanneer de verschillende diensten beter hadden samengewerkt, zegt Verwey, waren de overstromingen beter beheerst. Verwey pleit voor een beter waarschuwingssysteem, gebaseerd op satellietbeelden, model simulaties en radar – kennis die volgens hem nog ontwikkeld moet worden – en voor het depolitiseren en centraliseren van het watermanagement.
Volgens Verwey is de huidige watersnood complex en uniek. Meestal komen overstromingen veel sneller, maar het water uit het Noorden kwam juist heel langzaam. Het verspreidde zich en leek niet bedreigend. Maar het had een enorme kracht en die kracht is onderschat. ‘Any government that you had at this moment would have been facing an enormous problem and whether it could have done better or worse that’s hard to say.’

Pleidooi voorsuper-express floodway
15 november – Een team rampenexperts van de Chulalongkorn universiteit heeft 11 maatregelen voorgesteld om overstromingen in de toekomst te voorkomen. De meest in het oog springende maatregel is de vorming van een superkanaal van Chai Nat naar de Golf van Thailand door drie bestaande kanalen met elkaar te verbinden. De super-express floodway zou een lengte krijgen van 600 kilometer, een capaciteit van 1,6 miljard kubieke meter water hebben en kan water met een snelheid van 6.000 kubieke meter per seconde afvoeren.

Aan beide zijden van het kanaal dient 1 km ledig land te liggen en twee snelwegen, 6 meter boven de grond. Die kunnen ervoor zorgen dat huizen in de buurt niet overstromen. De breedte en diepte van de kanalen moeten nog nader worden bestudeerd. ‘This idea is much cheaper than digging a new river as a floodway’, zegt teamleider Thanawat Jarupongsakul.
De andere maatregelen behelzen onder meer een overstromingsbelasting, waarschuwingssysteem, gebruik van risicokaarten bij stadsplanning, beheersing van het grondwater en participatie van de bevolking.
Thanawat schrijft de overstromingen van dit jaar niet toe aan de excessieve regenval maar aan fouten van de regering bij haar watermanagement. [Details ontbreken in het bericht.] De overheid dient zich te realiseren, zegt hij, dat de grote watertunnels in Bangkok alleen het vloedwater in de stad kunnen afvoeren, niet een grote hoeveelheid water die uit het noorden komt. ‘If there is no step forward, foreign investors will eventually disappear from the country and the next generation will be still worried whether flooding will happen or not.’

Het top-down systeem heeft gefaald
4 november – Als het laatste water de zee heeft bereikt, zullen miljoenen mensen werkloos zijn, de prijs van rijst, andere consumptieartikelen en bouwmaterialen zal pijlsnel omhoog schieten, de misdaad neemt toe en het zwartepieten in de landelijke politiek gaat door, waardoor lange-termijn oplossingen er maar niet komen.

De hoofdredactie van Bangkok Post schetst geen vrolijk toekomstbeeld in haar commentaar. Ze constateert dat ondanks hun politieke rivaliteit de overeenkomsten tussen de regering Abhisit en Yingluck op het gebied van het bestrijden van overstromingen onthullend zijn.
Voor Yingluck is het beschermen van de industrie topprioriteit; Abhisit zou precies hetzelfde hebben gedaan. Beide geloven dat industrialisatie de motor is van de landelijke economie. Ironisch genoeg beseffen beide regeringen niet dat de agrarische sector de gevolgen van de melt-down in 1997 heeft verzacht door de werkloze arbeiders een vangnet te bieden.
Een andere gemeenschappelijke bron van hun falen: beide opereren in een topdown bureaucratie, die vreselijk gefragmenteerd is en geplaagd wordt door onderlinge competitie. Maar om efficiënt om te gaan met een natuurramp is een snel en flexibel systeem nodig dat contact heeft met de basis en open staat voor participatie door de bevolking.
Of je het nu leuk vindt of niet, Thailand zal meer natuurrampen meemaken. Het top-down systeem heeft gefaald. Het land moet politiek decentraliseren en netwerken van burgers bevoegdheden geven, zodat ze elkaar kunnen helpen. ‘We need a new way of doing things. If we stick to business as usual, it is inevitable that we will wake up to another nightmare.’
[Alsof bewoners lieverdjes zijn. De hoofdredactie ziet even over het hoofd dat bewoners dijken hebben gesloopt en opening c.q. sluiting van stuwen eisten ten koste van andere bewoners.]

Zwartepieten is begonnen
3 november – Het elektriciteitsbedrijf van Thailand verweert zich tegen de kritiek dat het heeft bijgedragen aan de massale overstromingen door veel te lang water op te slaan in de grote stuwmeren in het Noorden. Experts, waaronder het voormalig hoofd van de Meteorologische Dienst, hebben dat betoogd. De grote stuwmeren hadden volgens hen veel eerder water moeten lozen.

Sutat Patmasiriwan, gouverneur van de Electricity Generating Authority of Thailand (Egat), zegt dat het tegendeel het geval is. Dankzij de dammen zijn de Central Plains niet overstroomd met de dubbele of driedubbele hoeveelheid water als nu. De ongewoon zware regens zijn verantwoordelijk voor de overstromingen, niet het veronderstelde mismanagement van de dammen, aldus Sutat.
Egat en de Royal Irrigation Department beheren de dammen en beslissen wanneer water wordt geloosd. Smith Dharmasarojana, voormalig directeur-generaal van het Meteorological Department en huidig voorzitter van de National Disaster Warning Council Foundation, heeft betoogd dat de grote stuwmeren te veel water bevatten aan het begin van het regenseizoen. Maar volgens Sutat bevatten het Bhumibol en Sirikit stuwmeer juist relatief weinig water met 45 tot 50 procent van hun capaciteit.
Juli was een kritieke maand, toen het waterniveau in de stuwmeren sterk begon te stijgen. Maar het land en de bureaucratie waren toen helemaal in de ban van de verkiezingen en de vorming van de Pheu Thai-regering. Sutat vindt het ‘unfair’ dat zijn bedrijf  bij politiek moddergooien wordt betrokken. [Wie dat suggereert, vermeldt het bericht niet. Ik heb het nooit eerder gelezen.]
‘The country is in the middle of a serious natural crisis. Rather than accuse each other, we should be cooperating to solve the problem. […] Over the past 30 years, Thailand typically has been hit by two or three major storms a year. This year, we were hit by five storms, one after another. There was no time for the water to drain into the Gulf of Thailand.’
[In het artikel wordt fors gegoocheld met hoeveelheden water, maar die laat ik onvermeld want daar is geen touw aan vast te knopen. Het is in ieder geval duidelijk dat het grote zwartepieten is begonnen, want niemand wil natuurlijk verantwoordelijk worden gehouden voor alle ellende. Het grafiekje toont overigens zonneklaar aan dat er zich op 29 juni aan het begin van het regenseizoen aanzienlijk meer water in het Bhumibol stuwmeer bevond dan in de voorgaande twee jaren. Dat geeft te denken over het verweer ‘relatief weinig water’. Vergelijk ook het artikel Overstromingen: natuurramp of man-made?]

Overstromingen: natuurramp of man-made?
31 oktober – Zijn de overstromingen een natuurramp of zijn ze het gevolg van menselijk handelen? De experts zeggen beide, maar – alhoewel ze erkennen dat er dit jaar meer regen is gevallen – leggen ze verschillende accenten. De meesten noemen als belangrijkste factoren ontbossing, armzalig waterbeheer, mismanagement en urbanisatie. Slechts één zegt dat de natuur de hoofdrol speelde. Een overzicht:

– Smith Dharmasarojana, voormalig directeur-generaal van het Meteorological Department en huidig voorzitter van de National Disaster Warning Council Foundation, is het meest uitgesproken. De Irrigation Department en Egat, het elektriciteitsbedrijf van Thailand, hebben veel te veel water in hun stuwmeren opgeslagen toen de regens kwamen. Die regens duurden lang en waren zwaar. Een irrationele beslissing, zegt hij.
‘These two agencies did not know the right amount of water that should be stored, how much was too much and when they should drain the water. Even now with the country inundated with flooding, water continues to be discharged from the Bhumibol (foto), Sirikit and Pasak Jolasid dams. Why?’
Smith zegt dat de lozingen niet nodig zijn, omdat elke dam bestand is tegen een zwaardere waterdruk dan de maximumcapaciteit van het stuwmeer. ‘The water should be allowed to overflow from these dams naturally. When the flood recedes, we must figure out why the responsible state agencies did what they did.’
– Adis Israngkura, deken ontwikkelingseconomie aan het National Institute of Development Administration, noemt als belangrijkste factoren armzalig drainage management en ontbossing. ‘Hong Kong and Singapore face immens levels of rainfall each year, but there are no floods in those countries. […] Even though rainfall this year has been heavy, it’s actually manageable and shouldn’t cause severe flooding. But here, the water levels have risen two- or three-fold.’
Ontbossing is een belangrijke reden. Bossen, die regen kunnen absorberen, hebben moeten plaatsmaken voor landbouw en veeteelt, waardoor de kwetsbaarheid voor overstromingen is toegenomen.
Mismanagement is een tweede factor. De waterwegen uit het Noorden komen samen in Nakhon Sawan en Ayutthaya; het water stroomt de Chao Praya in en vervolgt zijn weg naar zee. Meer wegen zijn volgens Adis nodig om de efficiëntie van de waterafvoer te verbeteren.
– Thaweewong Sriburi, directeur Chula Unisearch van de Chulalongkorn universiteit, noemt verkeerde beslissingen op het gebied van ruimtelijke ordening. De afgelopen tientallen zijn wegen aangelegd, huizen gebouwd en industrieterrein aangelegd, die ofwel de natuurlijke waterwegen belemmeren ofwel ruimte in lager gelegen gebieden innemen, die vroeger dienst deden als wateropslag. De zeven industrieterreinen in Ayutthaya en Pathum Thani, die nu onder water zijn gelopen, liggen allemaal in laagland in het stroomgebied van de Chao Praya. Ze worden weliswaar beschermd door dijken en waterpompen, maar die waren niet voldoende om de 12 miljard kubieke meter water die de centrale provincies instroomde, tegen te houden.
– Sasin is het met Thaweewong eens dat het ruimtelijk ordeningsbeleid moet veranderen. Laagland, zoals Ayutthaya en Pathum Thani, is ongeschikt voor industrieterreinen. Maar gezien de investeringen die er al gedaan zijn, is de enige optie nu belangrijke investeringen te doen in infrastructuur tegen overstromingen. Woningen dienen op een verhoging te worden gebouwd of er moeten kanalen worden gegraven om het water te geleiden.
– Adis snijdt nog een belangrijk punt aan. Het waterbeheer moet landelijk aangestuurd worden. ‘I oppose having each province erect its own dykes. As one province builds flood walls, it only shifts the burden to other areas.’
– Chawalit Chantarat, directeur bij de consultancy Team Group, legt in tegenstelling tot de vorige experts de nadruk op de natuur als hoofdschuldige. De hoeveelheid water is dit jaar 1,4 zo groot als gemiddeld. ‘These large volumes of water followed a series of tropical storms and monsoon rains that began hitting the North and Central regions, oddly at the end of the monsoon season.’
De Team Group heeft het voorstel gedaan om een water motorway aan te leggen: acht meter diep, 180 meter breed en 100 km lang (zie Circle of Safety). Deze waterweg zou langs de geplande outer ring road 3 moeten komen. De aanleg duurt 7 jaar, de kosten bedragen 220 miljard baht.

De regering doet het ietsje beter
31 oktober – De kritiek op het Flood Relief Operations Command (Froc) is door de regering Yingluck ter harte genomen, constateert Achara Ashayagachat vandaag in Bangkok Post. Het management is gestroomlijnd en de communicatie is verbeterd. Maar de verbeteringen komen te laat om de miljoenen inwoners van Bangkok die onder de overstromingen lijden, tevreden te stellen.

De woordvoering van het Froc is nu handen van gerespecteerde academici en professionals, zoals een voormalig hoofd van het Irrigation Department, een rampenexpert, een klimaatexpert en een oudere ambtenaar. Velen slaakten een zucht van verlichting toen de premier (eindelijk) artikel 31 van de rampenwet in werking stelde, waardoor de regering de supervisie kreeg over de bestrijding van de overstromingen en drainage in en om Bangkok. De distributie van hulpgoederen en het managen van opvangcentra waren omslachtig, maar daar wordt aan gewerkt. De programma’s op de regerings tv-kanalen zijn aangepast: geen monologen meer van politici, maar programma’s met overzichten en informatie.
Achara citeert bronnen die menen dat de schuld niet bij de regering alleen mag worden gelegd. De schade is ook het gevolg van de ‘my-agency-only’ houding en de bureaucratische hierarchische cultuur. Smith Dharmasarojana, voormalig directeur-generaal van het Meteorological Department en huidig voorzitter van de National Disaster Warning Council Foundation, heeft er bijvoorbeeld op gewezen dat de omvang van de ramp kleiner was geweest wanneer eerder water was geloosd uit de grote stuwmeren. En wanneer de gemeente Bangkok eerder alle stuwen had geopend. Volgens sommige waarnemers is de tijd voorbij dat mensen zich opofferen in tijden van crises. Het vernielen van dijken in diverse provincies voordat het water Bangkok bereikte, duidt daarop.

’t Is allemaal de schuld van Thaksin
27 oktober – Een lezer van Bangkok Post ergert zich groen en geel aan de anti-Thaksin brieven en artikelen in de krant. Als Thailand getroffen zou worden door een sprinkhanenplaag, dan had de in 2006 verdreven premier die nog betaald of de plaag zou de schuld zijn van de huidige incompetente regering, schrijft hij.
Ten aanzien van de overstromingen stelt hij het volgende vast:
1 Niemand kan verantwoordelijk worden gehouden voor het extreme weer.
2 Tijdens de vorige regering is besloten om het waterniveau in de stuwmeren hoog te houden.
3 De afgelopen 20 jaar hebben achtereenvolgende regeringen geen significante investeringen gedaan in watermanagement en het voorkomen van overstromingen.
4 Lokale politici hebben op een schandelijke wijze hun eigen district beschermd ten koste van de rest van het land.
5 Een vergelijking met hoogontwikkelde systemen gaat niet op; zelfs in het ontwikkelde Westen hebben crises plaatsgevonden waar die landen niet tegen opgewassen waren.

Rekenkamer: Watermanagement jarenlang een fiasco
27 oktober – De 160 miljard baht die tussen 2005 en 2009 aan watermanagementprojecten is uitgegeven, is slecht beheerd. ‘It didn’t have direction, lacked efficiency and was not worthwhile’, zegt Pisit Leelavachiropas, waarnemend hoofd van de Rekenkamer.

Van de 171 willekeurig gekozen projecten die de Rekenkamer heeft onderzocht, was met 96 wel iets mis. Ze losten slechts de problemen voor een selecte groep op, ze hadden geen verband met andere projecten of ze waren overbodig. Circa 764 miljoen baht is uitgegeven aan projecten die weinig effect hadden en aan projecten die de echte problemen niet oplostem.
Pisit zegt dat de huidige overstromingen een waarschuwingssignaal van de natuur vormen om watermanagement op de nationale agenda te zetten. ‘Then, in the future, we will no longer experience drought and a fresh water tsunami. We might not be able to complete it during the tenure of a certain government, but we have to do it.’
De Rekenkamer heeft premier Yingluck geadviseerd een wet uit te vaardigen, waarin voor het gehele land geïntegreerd watermanagement wordt geregeld. De nadruk zou moeten liggen op de stroomgebieden van de rivieren. De taken van de verschillende diensten moeten in de wet duidelijk worden vastgelegd evenals de coördinatie van planning en budgettering. Rapportage van de voortgang zou ervoor moeten zorgen dat het geld niet op dezelfde manier wordt uitgegeven als tot nu toe, aldus Pisit.

In één woord: Mismanagement
27 oktober – Mismanagement: dat is in één woord het oordeel van Srisuwan Janya over het watermanagement van de overheid en de hulpoperaties. Wanneer het water zich heeft teruggetrokken, begin december, gaat hij aangifte doen tegen 33 regeringsdiensten, waaronder de Royal Irrigation Department, het gemeentebestuur van Bangkok en het Flood Relief Operations Command.

Srisuwan is president van de Stop Global Warming Association Thailand. Eerder boekte de vereniging een succes door de omstreden bouw van 76 fabrieken op industrietterrein Map Tha Put door de rechter te laten stilleggen. De Disaster Prevention and Mitigation Act van 2007, die premier Yingluck onlangs in werking stelde, biedt de mogelijkheid de overheid aan te klagen en meer compensatie te eisen dan de vastgestelde 5.000 baht per gedupeerd huishouden.
Wat zijn de klachten? Puntsgewijs:
– Het beleid van de regering om te veel water op te slaan in de stuwmeren. Het resultaat was dat ze een kritisch niveau bereikten. De beslissing om water te lozen kwam te laat, waardoor 15 miljard kubieke meter water van alleen al drie dammen in het Noorden grote overstromingen veroorzaakte.
– Gekibbel van politieke partijen, regering en gemeente Bangkok.
– Parlementsleden van Pheu Thai die dorpelingen opzetten om dijken te vernielen. De regering deed niets.
– Evacuatiewaarschuwingen van het Froc die paniek veroorzaakten, maar onjuist bleken.
– Het onvermogen van alle diensten om gebruik te maken van beschikbare informatie. Zo hadden wetenschappers al gewaarschuwd voor La Nina, die altijd gepaard gaat met zware regens en overstromingen.
Verder verwijt Sriruwan de beleidsmakers nu en in het verleden dat ze zich totaal niet bekommerd hebben om de geografie van de overstroomde gebieden: Bangkok en Ayutthaya en omgeving. ‘The ancient heritage sites of Ayutthaya survived simply because our ancestors knew this area would be inundated and set aside enough low-lying land for drainage and to absorb floodwater. But the governements of previous promoted industrial development and allowed factories to be built areas otherwise meant to soak up floodwater.’

Regering begrijpt niets van IT
25 oktober – Het is bijna een open deur, maar de informatieverstrekking door de overheid is zwaar onder de maat. Het Flood Relief Operations Command (Froc), al rijkelijk laat in het leven geroepen, is traag en verspreidt tegenstrijdige informatie of geruststellende mededelingen van het soort: Gaat u maar rustig slapen, we zijn de situatie meester. Maar die boodschap wordt al lang niet meer geloofd door Thais die de waterstromen hun huis zien binnendringen.

De laatste blunder van het Froc is het conflict met de vrijwilligers van thaiflood.com en Twitter hashtag #thaiflood, die onderdak hadden in het Froc. Ze zijn vertrokken omdat het Froc de berichten wilde censureren.
Die website is verre van superieur boven de informatieverstrekking door het Froc. Gebruikmakend van niets meer dan een Google kaart en email, bevat de voorpagina van thaiflood.com een informatief en up-to-date beeld van de huidige situatie. De kaart is gebaseerd op wat crowd sourcing heet, wat betekent dat ze informatie gebruikt van duizenden mensen in het land en aan de hand daarvan haar kaart vernieuwt. Op deze manier ziet de site kans een situatiekaart samen te stellen, die uren of zelfs dagen voorloopt op het traditionele regeringssysteem.
In haar hoofdredactioneel commentaar hekelt Bangkok Post de huidige regering (en overigens ook haar voorgangers) dat ze niet de vooruitgang in technologie begrijpt, die rampen zoals de huidige overstromingen enigszins zouden kunnen verzachten.

Watermanagement loopt 30 jaar achter
23 oktober – Het watermanagement van Thailand loopt zo’n 30 jaar achter. De dammen en kanalen die in de jaren 80 van de vorige eeuw werden ontwikkeld, zijn gebaseerd op de toenmalige gemiddelde jaarlijkse regenval van 1000 mm. Inmiddels valt gemiddeld 1500 mm regen per jaar en dit jaar is tot nu toe al 2000 mm gevallen. Gecombineerd met het gebrek aan coördinatie heeft dit geleid tot de huidige misere. De bestrijding is al even armzalig: de bevolking wordt niet tijdig gewaarschuwd voor een overstroming en het gebruik van zandzakken is een ondeugdelijke methode. Aldus in een notendop de mening van experts over Thailands watermanagement.

Anond Snidvongs, directeur van het Geoinformatics and Space Technology Development Agency, heeft berekend dat elke 30 jaar het weer in Thailand verandert van een fase met kleine regenval naar een fase met grote regenval en omgekeerd. De laatste paar jaar lijkt er een verschuiving gaande naar de fase met grote regenval. In 2006 kampte Thailand met zware overstromingen, die in verschillende provincies grote schade aanrichtten. Dit jaar herhalen ze zich.
De voormalige directeur-generaal van de Meteorologische Dienst Smith Dharmasajorana wees er al eerder op dat de grote dammen veel te lang water hebben vastgehouden (zie 13 oktober: ‘Geen natuurramp; stuwmeren te lang gevuld met water’).  Een bron bij de Royal Irrigation Department zegt dat zijn dienst en de Electricity Generating Authority of Thailand (Egat) hebben afgesproken tijdens het droge seizoen 60 procent water in de stuwmeren te laten uit angst in het volgende droge seizoen water tekort te komen. Volgens Smith was dit een miscalculatie en gezien Anond’s regenanalyse hadden ze kunnen weten dat dit te veel was.
Toen de regens al vroeg in het jaar kwamen, in het Noorden half mei, gingen de alarmbellen nog niet rinkelen. Eind juni kreeg Thailand te maken met de tropische storm Haima, eind juli met de tropische storm Nock-ten. De stuwmeren vulden zich snel en sommige dammen zoals Sirikit moesten water lozen. Bhumibol bleef op slot omdat de provincie Nan en benedenstroomse gebieden al waren overstroomd. In augustus zorgden lage-drukgebieden voor regenval en eind september bracht de tropische storm Hai Tang en de tyfoon Nesat. De stuwmeren zaten inmiddels barstensvol. Volgens Smith was het toen al te laat. De dammen moesten grote hoeveelheden water lozen en de regens deden er nog een flinke schep bovenop.  Het resultaat staat elke dag in de krant.

In hemelsnaam, geef ons de feiten…
20 oktober – Het Flood Relief Operations Centre op luchthaven Don Mueang, opgezet door de regering, krijgt er van alle kanten van langs. De bevolking heeft sowieso geen vertrouwen meer in het commandocentrum dat al twee keer verkeerde berichten de wereld in stuurde of te weinig informatie geeft: dat bleek onlangs uit een peiling van Abac. Columnisten en de hoofdredactie van Bangkok Post hekelen ook de verrichtingen, beter gezegd het geklungel van de overheid.

Veel inwoners van Bangkok zijn na de recente overstroming van industrieterrein Navanakorn en de doorgebroken dijken aan de noordkant van Bangkok teleurgesteld over de ‘amateuristische manier waarop de regering de crisis te lijf gaat’, schrijft de krant vandaag.
‘Despite all its miscalculations and underestimation of the flood problem, as well as poor management of the situation, the worst drawback of this government appears to be the lack of political will to do what is necessary to save the capital.’
Voranai Vanijaka vergeleek de ministersploeg eerder met een ‘behaarde, dikke loodgieter die balletschoentjes aantrekt om het Zwanenmeer te dansen’.
En columniste Sanitsuda Ekachai schrijft vandaag: ‘Watching the flood centre’s daily press conferences is like watching a group of hospital receptionists telling seriously sick patients that they are still doing fine with their paracetamol.’
Ze verzucht: ‘For heaven’s sake! Give us the doctors, the water professionals, the facts.’

Go with the flow
18/17 oktober – Onze voorouders wisten wat ze deden. Ze woonden in huizen op palen, of in woonboten die op en neer bewogen met het waterpeil. Ze hadden geen tuinen, maar verzorgden potplanten op de veranda en ieder huis stond aan een vijver of kanaal. Redacteur Features Usnisa Sukhsvasti haalt in de rubriek Breezy Monday in Bangkok Post herinneringen op aan haar kinderjaren.

Toen ik jong was, eh jonger, schrijft ze, stroomde Bangkok bijna elk jaar onder. Niet erg lang, maar genoeg om autorijden onmogelijk te maken. Het leek op een normaal deel van het leven, een seizoensgebonden ongemak dat jaarlijks kwam en ging.
Wanneer de regens begonnen, kon je er zeker van zijn dat er overstromingen kwamen. Soms niet meer dan enkeldiep, andere keren kwam het water hoog genoeg om met onze kleine boot op vis en garnalen te kunnen jagen. Tijdens de Vietnamoorlog was onze kleine ‘boot’ een bomcontainer. Daarin werden bommen aangevoerd. Door midden gesneden maakten ze een boot met ruimte voor vier personen.
‘The point, if there is one, is that floods were a natural phenomenon of life in Thailand. It’s a natural phenomenon of life on a alluvial plain, where rivers would burst their banks each year and swamp the outlying fields, bringing silt that would enrich the soil for the next planting season.’
Conclusie? ‘Why not let the rivers run their course, go with the flow, so to speak, and accept that we can’t change the course of nature. Just as our ancestors did centuries before…’

‘Overheid traag en onervaren’
18 oktober – De autoriteiten hebben veel te traag gereageerd en ze zijn onervaren. Dit verwijt president Atchana Limpaitoon van de Thai Auto Parts Manufacturers Association de overheid. ‘The authorities thought the floods this year would not be as severe as years past, so they did not seriously prepare for flooding. If they had, the industrial estates in Ayutthaya will not be inundated.’ […]

We weten het niet
16 oktober – ‘We weten niet wat we aan het doen zijn’, schrijft Voranai Vanijaka in zijn soms cynische en doorgaans ironische zondagcolumn in Bangkok Post naar aanleiding van de overstromingen.

Neem de woordvoering. Premier Yingluck Shinawatra, minister Plodprasop Suraswadi, woordvoerder Wim Rungwattanajinda, minister Pracha Promnok en Bangkok-gouverneur Sukhumbhand Paribatra zijn allemaal ‘officiële autoriteiten’ die over de situatie berichten. Maar hun verhalen komen zelden overeen.
Minister Plodprasop (van het vals alarm), minister Pracha, en premier Yingluck: ze zijn allemaal deskundig op hun gebied, maar hebben ze verstand van het bestrijden van overstromingen? Om alle ministers in het kabinet er actief te betrekken, lijkt misschien een verstandige publiciteitsstunt. ‘But is it sensible to ask a hairy, fat plumber to don ballerina spandex and dance Swan Lake?’
Premier Yingluck, minister Plodprasop, oppositieleider Abhisit: ze maken zich allemaal zorgen, maar de échte experts hebben niet de leiding en uit angst gezichtsverlies te leiden, wordt de hulp van terzakekundige buitenlanders niet ingeroepen.

Of die experts ooit de leiding krijgen, betwijfelt Voranai: ‘Like everything else, flood management is a money game, as such it’s heavily politicised. [..] Yet, there’s something we know best how to do, to get things done in our favour. But unfortunately, Mother Nature doesn’t take bribe money.’

Gooi ze in de bak, deze parasieten
15 oktober – Bangkok Post is streng vandaag. ‘Jail these parasites’, schrijft de krant in haar hoofdredactioneel commentaar. Die parasieten zijn handelaren die denken een slaatje te kunnen slaan uit de overstromingen door hun prijzen te verhogen. De producten die daarvan het meest te duchten hebben, zijn flessen drinkwater, diverse voedselproducten zoals instant noodles, materialen voor de constructie van vloedwallen, zoals stenen, en natuurlijk zandzakken die elke dag in prijs lijken te stijgen. De kosten van transport over water zijn op sommige plaatsen exorbitant hoog. De parasieten zijn ook dieven die langs de verlaten huizen varen en pikken wat ze pikken kunnen.

In een ander bericht wordt gemeld dat een groot bedrijf van bouwmaterialen zandzakken van 20 kilo verkoopt voor 55 baht, het dubbele van de normale prijs. Het Internal Trade Department gaat het bedrijf laten vervolgen wegens overtreding van Goods and Services Price Control Act. Daarop staat een gevangenisstraf van maximaal 7 jaar en/of een boete van maximaal 140.000 baht.

‘Geen natuurramp; stuwmeren te lang gevuld met water’
13 oktober – De huidige zware overstromingen zijn geen natuurramp, zegt Smith Dharmasajorana. Zijn verklaring is al even schokkend als aannemelijk: de beheerders van de grote stuwmeren hebben veel te lang water vastgehouden uit angst dat ze in het droge seizoen water tekort zouden komen. Nu moeten ze tegelijk enorme hoeveelheden water lozen en gecombineerd met de regens levert dat alle ellende op, van Nakhon Sawan tot Ayutthaya.

Smith kan het weten, want hij is voormalig directeur-generaal van het Meteorological Department en thans voorzitter van de National Disaster Warning Council Foundation. Wat volgens hem nu moet gebeuren, is het stopzetten van lozingen uit de drie grootste stuwmeren Bhumibol (foto), Sirikit en Pasak Jolasid. Dat kan gemakkelijk want ten noorden daarvan regent het niet. Gebeurt dat niet, dan is de schade niet te overzien.
Smith pleit ook voor het afvoeren van water naar zee uit de rivieren Tha Chin, Chao Praya en Bang Pakong door het installeren van grote pompen bij de riviermondingen. De huidige praktijk om boten met hun draaiende schroeven de waterstroom te laten versnellen, noemt hij een verspilling van energie omdat ze alleen het oppervlaktewater in beweging brengen.
Het gemeentebestuur van Bangkok krijgt van Smith een fikse veeg uit de pan. Het heeft de vloedwallen in de buitenwijken verwaarloosd; zo zijn de vloedwallen in Pathum Thani ingestort. Smith vraagt zich ten slotte af of de vloedwallen in de voorsteden, gemaakt van van aarde, beton en zandzakken, wel sterk genoeg zijn. Ze zijn aangelegd door aannemers; niet door terzakekundige experts.

In Bangkok wachten ze tot het kalf gaat verdrinken
12 oktober – Krijgen de autoriteiten nu pas in de gaten dat water van noord naar zuid stroomt in Thailand? Het lijkt er wel op nu het gemeentebestuur van Bangkok pas dinsdag opdracht heeft gegeven zeven kanalen in twee districten uit te baggeren. Ook pas gisteren is een begin gemaakt met het dichten van drie ‘gaten’ in de bescherming van Bangkok aan de noordkant.

En dan zijn er nog de vele rioleringen, drainages en kanalen die dringend schoongemaakt moeten worden. Somporn Tapanachai wijdt er in Bangkok Post een vinnig commentaar aan. Ze wijst erop dat elk districtskantoor verantwoordelijk is voor het schoonhouden.
‘In my area, residents have to unite to ensure their district offices arrange to clear the drains. With Bangkok on the brink of flooding, is really shows that problems could arise from the ignorance of officials who fail to carry out their routine jobs. If the drains are cleared regularly, we can say that we have done our best to prepare for the situation. Trying to get people to clean the drains and canals now is almost too late.’ […]

 

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties