Nitirat

‘We zijn verkeerd begrepen’
26 september – De groep lectoren recht van de Thammasat universiteit, die hebben opgeroepen de gevolgen van de militaire coup van 2006 ongedaan te maken, zegt verkeerd begrepen te zijn. In een tweede verklaring leggen de leden uit dat ze niet pleiten voor amnestie voor personen die de wet hebben overtreden. Ook dienen ze niet de belangen van een of ander politiek kamp. Worachet Pakeerut zegt dat oppositieleider Abhisit en parlementslid Thaworn ten onrechte denken dat de groep voormalig premier Thaksin wil bevoordelen.

Op 18 september pleitten de academici ervoor artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht te herzien (dat majesteitsschennis strafbaar stelt), alle juridische procedures die sinds de coup zijn begonnen, te herzien, de grondwet van 2007 in te trekken en een nieuwe grondwet op te stellen.

Democraten: Lectoren recht helpen Thaksin
27 september – De Democratische partij is er ook na zondag nog steeds van overtuigd dat de zeven lectoren recht van de Thammasat universiteit, die een oproep hebben gedaan de juridische procedures sinds de militaire coup van 2006 te herzien, proberen oud-premier Thaksin te helpen. Zondag ontkende de Nitirat groep dat in een tweede verklaring, nadat ze door de Democraten waren bekritiseerd. De Democraten vragen de groep haar voorstellen te herzien.

‘By focusing only on the coup’s effect, these scholars are misleading people into thinking that Thaksin did nothing wrong’, zegt Sakonthi Phattiyajul, woordvoerder van de Democraten. Als de groep werkelijk een tegenstander van coups is, waarom concentreren ze zich dan op de coup van 2006 waarbij Thaksin werd verdreven en waarom kijken ze niet naar voorgaande coups?
Sakonthi geeft de groep het advies om eens de krantenartikelen te lezen over de periode-Thaksin. Thailand werd toen beschreven als een land geplaagd door een ‘democratic dictatorship’. Sakonthi verwijst ook naar rechtbankuitspraken over Thaksin’s machtsmisbruik en naar de winsten die hij met zijn telecombedrijf maakte. ‘These are facts left unspoken by the Nitirat group so I call them to bring forth all the truths.’
Op 18 september pleitten de academici ervoor artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht te herzien, alle juridische procedures die sinds de coup zijn begonnen, te herzien, de grondwet van 2007 in te trekken en een nieuwe grondwet op te stellen.
Atthapun Ponlaboot, parlementslid van de Democraten voor Petchaburi, vraagt zich af waarom de groep artikel 112 wil veranderen, dat majesteitsschennis strafbaar stelt.

Voorstellen Nitirat-groep vallen niet goed
28 september – De voorstellen van de zogeheten Nitirat-groep hebben een stroom van afkeurende reacties opgeroepen. De groep stelde vorige week voor om artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht over majesteitsschennis te veranderen, alle rechtsprocedures die verband houden met de militaire coup van 2006 te stoppen en de grondwet te herzien.

Legeropperbevelhebber generaal Prayuth Chan-ocha zegt dat het helemaal niet nodig is artikel 112 te wijzigen omdat de monarchie nooit iemand kwaad heeft gedaan en veel goeds voor  het land heeft gedaan.
De Lawyers Council of Thailand verzet zich ook tegen de ideeën van de groep, die bestaat uit zeven lectoren recht van de Thammasat universiteit. Het voorstel heeft volgens de raad verwarring gezaaid over de constitutionele monarchie. [In 1932 is de absolute monarchie gewijzgd in een constitutionele.] De raad verklaarde op een persconferentie tegenstander te zijn van het omverwerpen van een regering middels een coup, alsmede van absolute staatsmacht omdat die kan leiden tot een parlementaire dictatuur.
Kittisak Prokkati, docent recht aan de Thammasat universiteit, distantieert zich eveneens van de verklaring van zijn collega’s. Op zijn Facebook-pagina schrijft hij dat ze duidelijker hadden moeten uitleggen dat ze hun mening gaven. Nu zou de bevolking kunnen denken dat ze het over juridische feiten hebben.
Kittisak wijst erop dat de rechters van de Criminal Division for Holders of Political Positions, destijds een nieuwe afdeling van de Supreme Court, niet door de coupplegers van 2006 zijn aangesteld, maar gekozen zijn door professionele rechters. Deze afdeling heeft onder andere een deel van Thaksin’s vermogen inbeslaggenomen op basis van onderzoek door het – eveneens na de coup ingestelde – Assets Scrutiny Committee. Deze commissie heeft gevallen van corruptie onderzocht.
Bij tegenstanders van de door Pheu Thai gewenste wijziging van de grondwet bestaat de angst dat het werk van de ASC daarmee ongedaan wordt gemaakt en de uitspraken van de Criminal Division vervallen.
Squadronleider Prasong Soonsiri, voorzitter van de commissie die de huidige grondwet opstelde, zegt dat Nitirat’s voorstellen tot een nieuwe militaire coup kunnen leiden. Hij beschuldigt de leden ervan de misdaden van voormalig premier Thaksin te willen uitwissen. ‘What they proposed is intended only to help Thaksin. They did not look back to see what Thaksin had done to bring about the coup.’

Nitirat: Wij dienen de rechtstaat, niet politici
2 oktober – De zeven lectoren recht van de Thammasat universiteit, die zich presenteren onder de naam Nitirat (Citizen’s law), willen alleen de besluiten van de Council for Democratic Reform (CDR) die tussen 19 september 2006, de datum van de militaire coup, en 30 september zijn genomen, ongedaan maken en de artikelen 36 en 37 van de tijdelijke grondwet van 2006 en de grondwet van 2007 schrappen. Deze artikelen vrijwaren de coupleiders (foto bovenaan pagina) van vervolging.

Worachet Pakeerut legt in een uitgebreid interview met Voranai Vanijaka in Bangkok Post de beweegredenen van de groep uit, die door velen worden gezien als een verkapte poging oud-premier Thaksin amnestie te verlenen. Maar Worachet ontkent dit ten stelligste. ‘There are no benefits for former politicians. Their cases would be retried under the normal process.’
Thaksin is veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf wegens zijn bemoeienis met landaankoop door zijn toenmalige echtgenote Potjaman en een deel van zijn vermogen is inbeslaggenomen (zie pagina De zaak Thaksin). Beide veroordelingen zouden vervallen omdat ze het gevolg waren van besluiten, genomen door de CDR.
– Voranai: ‘With the Pheu Thai Party in government, what are the chances of a retrial?’
– Worachet: ‘Yes, I agree. In this context it would be difficult to bring back the cases against Thaksin.’
– Voranai: ‘So this will play into Thaksin’s hands?’
– Worachet: ‘No. It is the due process of law. We have to focus on the principles, not the person.’
Voor de rechtzaken tegen de geelhemden (onder andere bezetting Government House, vliegvelden Suvarnabhumi en Don Mueang) en roodhemden (wekenlange bezetting van Ratchaprasong Intersection, brandstichting, plundering) heeft de stellingname van de Nitirat-groep geen gevolgen omdat die zaken niet door de CDR zijn aangedragen.
Volgens Worachet zou Thailand een grote stap voorwaarts zetten als de Nitirat-voorstellen werden aangenomen. ‘This would help us achieve a new level of democracy with international standards. This means that no one would dare launch another military coup.’

Nitirat houdt er een vreemde logica op na
3 oktober – ‘Het voorstel van Nitirat is gebaseerd op een vreemde logica en het roept de vraag op of het voorstel misschien bepaalde individuën bevoordeelt.’ Dit schrijven 23 juristen in een verklaring naar aanleiding van het voorstel van zeven collega’s van de Thammasat universiteit (de Nitirat groep) om de besluiten van het militair bewind na de coup van 19 september 2006 ongedaan te maken alsmede alle juridische besluiten die daarvan het gevolg waren.

Volgens de 23 houden hun collega’s geen rekening met de factoren en sociale context die tot de coup hebben geleid. Voor de coup werd het land geteisterd door corrupte politici, absolute staatsmacht door de regering die resulteerde in een parlementaire dictatuur en ingrepen in onafhankelijke organen.
De critici wijzen er ook op dat er sinds de revolutie van 1932, waarbij de absolute monarchie werd vervangen door een constitutionele monarchie, tal van coups zijn geweest. Die coups moeten dan ook als ‘evil’ worden betiteld, een oordeel dat de Nitirat groep voor de coup van 2006 gebruikt. Volgens de redenering van Nitirat zouden de gevolgen van vorige coups ook ongedaan moeten worden gemaakt, aldus de verklaring van de 23. Maar de Nitirat groep houdt zich alleen bezig met de effecten van coup van 19 september.

Prawase steunt voorstellen Nitirat
4 oktober – De voorstellen van de Nitirat groep hebben de steun gekregen van ‘sociaal denker’ Prawase Wasi, voormalig winnaar van de Magsaysay Award. De groep, die bestaat uit zeven lectoren recht verbonden aan de Thammasat universiteit, stelt voor de juridische besluiten die volgen uit de militaire coup van 2006 ongedaan te maken. Critici beschouwen dat als een verkapte poging om Thaksin te rehabiliteren.

Prawase doet een oproep de voorstellen van de groep objectief te beoordelen. ‘Thai people must solve the inequality that leads to conflicts. Inequality is a huge problem in Thailand. Solving this should be a common goal of all Thai people. Do not be obsessed with disputes or blame someone for siding with any particular party.’
Regeringspartij Pheu Thai gaat het Huis van Afgevaardigden voorstellen een commissie te vormen ter bestudering van Nitirat’s voorstellen. Pheu Thai verwacht dat het parlement ook amnestie aan de coupplegers zal verlenen, maar in de voorstellen van Nitirat zouden ze vervolgd kunnen worden. De verjaringstermijn voor de coup is 20 jaar.
De Nitirat (Citizen’s Law) groep stelt voor de besluiten van de Council for Democratic Reform (CDR) die tussen 19 september 2006, de datum van de militaire coup, en 30 september zijn genomen, ongedaan maken en de artikelen 36 en 37 van de tijdelijke grondwet van 2006 en de grondwet van 2007 schrappen. Deze artikelen vrijwaren de coupleiders van vervolging.
Als gevolg daarvan zouden alle juridische besluiten die terug te voeren zijn op CDR-beslissingen, vervallen. Daar zou Thaksin van profiteren, maar Nitirat zegt dat Thaksin dan opnieuw volgens de huidige wetgeving berecht dient te worden. In een interview geeft Worachet Pakeerut toe dat dit onder de huidige Pheu Thai-regering niet erg waarschijnlijk is. Maar, zegt hij: ‘We have to focus on the principles, not the person.’

Nog meer Nitirat
4 oktober – Het kan verkeren. Direct na de coup van 19 september 2006 kwamen honderden inwoners van Bangkok de straat op om de soldaten te verwelkomen. Ze bedolven hen onder bloemen, eten en drank. De media kritiseerden nauwelijks de coup en de coupplegers.

Vijf jaar later zijn de bordjes verhangen. Zeven lectoren recht van de Thammasat universiteit, die zichzelf de Nitirat groep noemen (Citizen’s Law), voeren alle huidige politiek problemen terug op de coup. Wat stellen ze voor?
– Nietigverklaring van de wettigheid van de militaire coup van 19 september 2006.
– Nietigverklaring van alle acties die als gevolg van de coup zijn ondernomen: de interim-grondwet van 2006, de vorming van het Assets Scrutiny Committee, Constitution Court en de Criminal Division for Political Office Holders van de Supreme Court.
– Intrekking van de huidige grondwet.
– Herziening van de wetgeving met betrekking tot majesteitsschennis.
Volgens de De mocraten en andere critici lijkt Thaksin daarvan het meest te profiteren. Thaksin is veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf wegens zijn bemoeienis met aankoop van onderheidsland door zijn toenmalige echtgenote onder de marktprijs. Deze straf zou vervallen en dat geldt ook voor drie andere zaken, waarvoor hij zich nog moet verantwoorden (Zie pagina De zaak Thaksin: Welke zaken tegen Thaksin liggen nog bij de rechtbank?) Pheu Thai, de roodhemden en andere supporters van Thaksin verwelkomen het voorstel en prijzen de groep voor haar progressief en tot nadenken stemmend voorstel.
Veera Prateepchaikul schrijft in Bangkok Post dat de Nitirat groep een valide punt heeft over de onwettigheid van de coup en de daaruit volgende ‘vruchten’. Maar hij signaleert twee zwakke punten:

– Waarom alleen de coup van 19 september en niet de andere?
– De veronderstelling dat de coup de belangrijkste oorzaak is van de huidige politieke polarisatie. De oorzaken waren de massale corruptie en excessen onder het bewind van Thaksin, die wijdverspreid ongenoegen en rebellie tegen zijn regime opriepen. In feite bestonden de politieke scheidslijnen al voor de coup, alhoewel de roodhemdbeweging zich nog niet publiekelijk had gemanifesteerd. Wel is het waar dat het conflict na de coup verergerde.
Nitirat stelt dat Thaksin opnieuw berecht dient te worden volgens de huidige wetgeving. Veera schrijft: De grote vraag is of Thaksin de bestaande juridische mechanismen zal manipuleren of kunnen ze effectief functioneren om recht voor allen te verzekeren, zonder vooringenomenheid? Veera stelt daarom voor dat Nitirat de rechtsgang controleert als waarborg dat Thaksin het eerlijke proces krijgt waar hij altijd om heeft gevraagd – zonder speciale privileges voor hem.

[aanvullen met tussenliggende berichten]

Nitirat bijt van zich af
30 januari 2012 – Nitirat, een groep progressieve docenten recht aan de Thammasat universiteit, zegt dat er een haatcampagne tegen haar wordt gevoerd vanwege de voorstellen die ze heeft gedaan tot wijziging van artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht (majesteitsschennis). Daardoor wordt de aandacht van de bevolking afgeleid van de werkelijke bedoelingen van de groep.
Het is niet de eerste keer dat de groep onder vuur ligt. Eerder stelde ze voor de door de coupplegers van 2006 opgestelde grondwet te wijzigen en alle op basis daarvan genomen besluiten ongeldig te verklaren. Tegenstanders wezen erop dat Thaksin hierdoor zijn straf zou ontlopen.
Haar nu bekritiseerde voorstel behelst vermindering van de strafmaat bij majesteitsschennis. Die bedraagt nu minimaal 4 en maximaal 15 jaar. De groep wil het minimum schrappen en het maximum op 1 tot 2 jaar stellen.
Maar nog controversiëler is het voorstel om hoofdstuk 2 van de grondwet te wijzigen. Dat gaat over de monarchie. Nitirat stelt voor de monarch een eed op de grondwet te laten afleggen. Worajate Pakeerat, een van de Nitirat-leden, zegt dat hierdoor coups kunnen worden voorkomen.
Nitirat wordt van alle kanten aangevallen. De groep wordt door sommigen ‘niti-red’ genoemd en is ervan beschuldigd de monarchie te willen vervangen door een presidentieel systeem. Worajate zelf wordt een verrader genoemd.
Volgens Worajate dient de samenleving Nitirat’s voorstellen te bediscussiëren op basis van het verstand en niet van emoties. ‘De bevolking begrijpt onze doelstellingen niet. Wij willen de continuïteit van de monarchie als institutie veiligstellen.’
Chuan Leekpai, voormalig minister-president en adviseur van oppositiepartij Democraten, respecteert Worajate’s recht om zijn mening te geven, maar hij is het er niet mee eens. Bovendien maakt hij zich meer zorgen over een ondergrondse beweging die de monarchie via anonieme petities en CD’s aanvalt.

Thammasat verbiedt Nitirat-activiteiten
31 januari – De Thammasat universiteit heeft Nitirat, een groep progressieve docenten recht, verboden activiteiten op de campus te organiseren, die verband houden met haar pleidooi voor herziening van de wetgeving ten aanzien van majesteitsschennis.

De universiteit reageert met het verbod op een oproep van een groep oud-studenten, die dat had gevraagd. Ze eisten ook het ontslag van de betrokken docenten, maar daarover rept het bericht niet.
Volgens de universiteit zou het publiek kunnen denken dat Thammasat de activiteiten van de docenten organiseert of het ermee eens is. ‘Moreover, it could trigger violent confrontations on the premises’, zegt rector Somkit Lertpaithhoon.
Nitirat heeft voorgesteld de strafmaat bij majesteitsschennis te maximeren op 1 of 2 jaar. Thans bedragen het minimum 4 en maximum 15 jaar. Tevens stelt de groep voor de monarch een eed op de grondwet te laten afleggen bij zijn kroning. De groep verzamelt momenteel handtekeningen om een initiatief-wetsvoorstel te kunnen indienen.
Politicoloog Kasian Tejapira, ook verbonden aan Thammasat, noemt het verbod een ‘tragedie’. ‘The ban could push the campaign away from academic debate and towards a street movement, which could easily turn violent.’
Premier Yingluck herhaalde gisteren dat de regering niet voornemens is het omstreden artikel te wijzigen.
Borwornsak Uwanno, juridisch deskundige, zegt dat het principe van lèse majesté in overeenstemming is met internationale juridische gebruiken. Hij suggereert dat Thailand de Noorse aanpak overneemt, waar alleen met toestemming van de vorst mensen wegens majesteitsschennis kunnen worden vervolgd. In het geval van Thailand zou dat de procureur-generaal moeten zijn. Zo zou misbruik kunnen worden voorkomen, want thans kan iedereen een klacht indienen.

Kort nieuws 1 februari
– Het verbod van de Thammasat universiteit op activiteiten van Nitirat, een groep progressieve docenten recht, in relatie tot de wetgeving op majesteitsschennis, heeft een storm van kritiek opgeroepen. Vijf mensenrechtenorganisaties hebben de universiteit gisteren gevraagd het verbod in te trekken. Ze wijzen erop dat Thammasat model staat voor de strijd voor mensenrechten, vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid.

Volgens de rector is het besluit genomen om geweld zoals de massaslachting op 6 oktober 1976 te voorkomen. Het bestuur van King Prajadipok Institute’s Society van oud-studenten heeft zijn steun uitgesproken voor het verbod en roept Nitirat op haar campagne te beëindigen. [Nitirat verzamelt momenteel handtekeningen om een initiatief-wetsvoorstel te kunnen indienen ter wijziging van artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht (majesteitsschennis]
De adjunct-rector vindt daarentegen dat de universiteit het recht op academische vrijheid en vrijheid van meningsuiting dient te beschermen. ‘I may disagree with the Nitirat group on several issues but its rights should be respected and protected.’

Kort nieuws 3 februari
– Het verbod van de Thammasat universiteit op activiteiten van Nitirat op de eigen campus heeft een wig gedreven tussen studenten, oud-studenten en docenten. De Thammasat University Student Union heeft de universiteit opgeroepen het verbod in te trekken. En gisteren demonstreerden zo’n 200 studenten en oud-studenten van de faculteit Journalistiek en Massacommunicatie op de Tha Prachan campus ten gunste van het verbod. Op dezelfde campus wordt zondag een tegendemonstratie gehouden.

Rector Somkit Lerphaitoon verbood eerder deze week Nitirat, een groep progressieve docenten recht, activiteiten op de campus te ontplooien die verband houden met haar pleidooi voor wijziging van artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht (majesteitsschennis). Nitirat verzamelt momenteel handtekeningen, zodat ze een initiatief-wetsvoorstel kan indienen.
De rector is bang dat de activiteiten van Nitirat tot ongeregeldheden kunnen leiden. ‘It takes only a small trigger for a tense confrontation to escalate into violence. Somebody may throw anything into Thammasat and the encounter can tip and turn violent.’

Kort nieuws 4 februari
– De felle reacties op het voorstel van Nitirat, een groep progressieve docenten recht aan de Thammasat universiteit, om artikel 112 (majesteitsschennis) van het Wetboek van Strafrecht te wijzigen, duiden op een gevoel van nostalgie over de absolute monarchie die in 1932 ten gunste van de democratie werd afgeschaft. Dit zei politicoloog Kasian Tejapira op een seminar gewijd aan Pridi Banomyong, oprichter van de Thammasat universiteit, en Thammasat.

Panas Tassaneyanond, voormalig deken van de faculteit recht, noemde het verbod van de rector op activiteiten van Nitirat exemplarisch voor een crisis van academische normen. Sinds de oprichting heeft Thammasat dienst gedaan als arena voor politieke debatten, zei hij. Om die reden hebben de machthebbers geprobeerd greep te krijgen op het beheer van de universiteit.
Rector Somkit Lertpaithhoon herhaalt nog eens dat het verbod alleen de campagne met betrekking tot artikel 112 betreft, omdat hij bang is voor ongeregeldheden. De universiteit heeft niet het uiten van academische opinies verboden, zegt hij. Iedereen heeft het recht op vrijheid van meningsuiting maar dit recht dient wel gepaard te gaan met sociale verantwoordelijkheid.

Thammasat trekt verbod misschien in
6 februari – Het bestuur van de Thammasat universiteit beslist volgende week of het zijn verbod handhaaft op activiteiten die verband houden met de wetgeving op majesteitsschennis. Rector Somkit Lertpaithoon heeft om heroverweging van het verbod gevraagd, omdat het verbod – bedoeld om ongeregeldheden te voorkomen – tot diepe scheidslijnen in het studenten- en docentencorps van de universiteit heeft geleid.

Nadat vorige week voorstanders van het verbod hadden gedemonstreerd, demonstreerden zondag 200 personen tegen het verbod. Ze legden kransen en schenen met lantaarns op de beroemde koepel op de Tha Phra campus als symbolische daad om ‘duisternis overdag’ kwijt te raken. Een van de deelnemers zei weliswaar het verbod te begrijpen, maar hij verzette zich er sterk tegen omdat het het academisch debat en de vrijheid van meningsuiting aan banden legt.
Rector Somkit benadrukt evenwel dat studenten en docenten nog steeds vrij zijn om te discussiëren over artikel 112 (majesteitsschennis) van het Wetboek van Strafrecht. Het is hen evenmin verboden petities in te dienen voor of tegen wijziging van de wet.
Het Campaign Committee for the Amendment of Article 112 liet gisteren weten door te gaan met haar campagne voor wijziging van de wet. Het comité gaat een netwerk vormen dat de bevolking over de wet zal voorlichten.
Volgens Yukti Mukdawichit, lector soiologie en antropologie aan de Thammasat universiteit en lid van het comité, is de wet in strijd met het principe van democratisch bestuur dat de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel heeft. Artikel 112 wordt vaak misbruikt als middel om politieke tegenstanders te vervolgen, zegt hij.
De kwestie majesteitsschennis is actueel geworden sinds Nitirat, een groep progressieve docenten recht aan de Thammasat universiteit, heeft voorgesteld de minimum strafmaat in artikel 112 (thans 3 jaar) te schrappen en het maximum op 1 à 2 jaar (thans 15 jaar) te stellen. Maar nog controversiëler is het voorstel de monarch bij zijn kroning een eed op de grondwet te laten afleggen.
Overigens valt de straf hoger uit wanneer verdachten in combinatie met de Computer Crime Act worden veroordeeld. Bovendien worden delicten afzonderlijk bestraft. Als gevolg daarvan kreeg een 62-jarige man een gevangenisstraf van 20 jaar voor 4 voor de koningin beledigende sms-jes, die hij verstuurd zou hebben: voor elk sms-jes 5 jaar.

Kort nieuws 14 februari
– Het verbod van de Thammasat universiteit op activiteiten van de Nitiratgroep is door het universiteitsbestuur ingetrokken. Nitirat, een groep progressieve docenten recht, was eerder verboden op de campus actie te voeren voor herziening van artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht (majesteitsschennis). Het verbod kreeg zowel steun als kritiek.

Nitirat moet, aldus de rector, wel toestemming vragen als ze activiteiten wil organiseren. Per geval wordt dan bekeken of ze die krijgt. ‘The Nitirat group’s academic activities are not prohibited, but the organisers must ensure there will be no violence and the participants should be asked not to cause any problems.’

Docent recht Thammasat universiteit mishandeld
1 maart – Worajet Pakeerat, docent recht aan de Thammasat universiteit en boegbeeld van de Nitirat-groep, is gisteren op de Tha Phra Chan campus door twee mannen mishandeld. Ze stompten hem in zijn gezicht, waardoor hij in het Thonburi ziekenhuis behandeld moest worden aan blauwe plekken in zijn gezicht, enkele wonden en een bloedneus.

Een schoonmaker die getuige was van de mishandeling, heeft de mannen herkend. Zij woonden eerder een anti-Nitiratbijeenkomst bij. Beveiligingscamera’s hebben ook de mishandeling op beeld vastgelegd.
Nitirat is de naam van een groep progressieve docenten recht die pleiten voor herziening van artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht (majesteitsschennis). Zij verzamelen handtekeningen om een initiatief-wetsvoorstel te kunnen indienen.

Tweeling bekent mishandeling docent recht
2 maart – Een 30-jarige tweeling heeft bekend woensdag een docent recht van de Thammasat universiteit en boegbeeld van de Nitirat-groep te hebben mishandeld. Ze stompten hem in zijn gezicht omdat ze het niet eens waren met de activiteiten van Nitirat.

Nitirat, een groep van progressieve docenten recht, streeft naar wijziging van artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht (majesteitsschennis). Ze verzamelt momenteel handtekeningen om een initiatief-wetsvoorstel te kunnen indienen tot wijziging van het artikel. De actie heeft de nodige weerstand opgeroepen. De tweeling bezocht recentelijk een anti-Nitirat bijeenkomst, waarop een afbeelding van de docent werd verbrand.
De tweeling zal worden vervolgd voor lichamelijk mishandeling, waarop een maximum gevangenisstraf van 3 jaar staat en een boete van 6.000 baht. De broers gaven zich aan nadat beelden van de mishandeling, vastgelegd op bewakingscamera’s, via de media waren verspreid.

Kort nieuws 17 maart
– Het King Prajadhipok’s Institute heeft een aantal voorstellen voor verzoening gedaan, die niet bij iedereen in goede aarde zijn gevallen. Het instituut stelt voor de besluiten van het militair bewind, na de coup van 2006 gevormd, nietig te verklaren. Dat zou als gevolg hebben dat de strafzaken tegen Thaksin en de gevangenisstraf van 2 jaar waartoe hij bij verstek is veroordeeld, vervallen. De voorstellen zijn aangeboden aan de speciale kamercommissie, die zich met verzoening bezighoudt, en worden later in het parlement behandeld. Nietigverklaring van de besluiten van het militair bewind is al eerder voorgesteld door Nitirat, een groep progressieve docenten recht van de Thammasat universiteit.

Kort nieuws 26 april
– Nitirat, een groep progressieve juristen verbonden aan de Thammasat universiteit, heeft bezwaar tegen het plan van de regering om aan alle van politieke vergrijpen beschuldigde personen amnestie verlenen. Nitirat vindt dat de autoriteiten die verantwoordelijk waren voor het verspreiden van de roodhemd demonstranten niet vrijuit mogen gaan.

Nitirat heeft eerder voorgesteld de besluiten van het militair bewind, ingesteld na de coup van 2006, nietig te verklaren en alle juridische procedures die op basis van die besluiten zijn gevoerd, over te doen.

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties