Kaeng Sua Ten dam

Kaeng Sua Ten dam
De Kaeng Sua Ten dam is een van de vijf dammen, waarvan de planontwikkeling in 1997 door de regering Chuan Leekpai is stopgezet onder druk van protesten van de Assembly of the Poor en milieuactivisten. De dam zou in de Yom rivier in de provincie Phrae moeten komen, de enige rivier zonder dam en stuwmeer, die in de Chao Praya rivier uitkomt. De andere rivieren zijn de Ping, Wang en Nan.
Tegenstanders van de dam zeggen dat 60.000 rai jungle inclusief 24.000 rai van ’s lands meest oorspronkelijke teakbos eraan gaat. Het Northern Rivers Network somt zeven bezwaren op, onder andere: de bouwlokatie bevindt zich op een breuklijn, de dam is economisch niet levensvatbaar en de dam vernielt het Mae Yom National Park. Circa 900 gezinnen zouden hun land verliezen.
De regering Yingluck heeft de dam weer op de politieke agenda gezet, nadat de benedenstroomse provincies voor de zoveelste keer overstroomd zijn. De dam zou de beste oplossing zijn voor zowel de overstromingen als periodes van droogte.
Minister Theera Wongsawut (Landbouw) is een voorstander van de dam. Van de bouw profiteren 44 districten in 12 noordelijke en centrale provincies. De dam zorgt voor water uit de kraan en irrigatie van het land.
Theera wordt gesteund door bewoners van de neder-noordelijke provincies, die elk jaar door overstromingen worden getroffen. Dat zijn met name de provincies Sukhothai, Phitsanulok, Uttaradit, Kamphaeng Phet en Pichit.
Directeur-generaal Chalit Damrongsak van de Irrigation Department zegt dat zijn afdeling 100 irrigatieprojecten langs de Yom rivier heeft geïnitieerd, maar de droogtes en overstromingen zijn gebleven.
Een alternatief voor de dam zouden twee dammen boven- en benedenstrooms zijn, zo’n 15 kilometer van elkaar verwijderd. Ze zouden elk een capaciteit hebben van 600 miljoen kubieke meter tegen de Kaeng Sua Ten 1,175 miljoen. De gevolgen voor bewoners en milieu zouden kleiner zijn, alhoewel milieuactivist Prasittiporn Kalaonsri zegt dat ook bij dit alternatief het teakbos vernield wordt.
De tweelingdam zou 2 miljard baht meer kosten dan grote broer Kaeng Sua Ten, die 12 miljard baht kost. Het prijsverschil bestaat uit onteigeningskosten. Voordeel is wel dat het voornamelijk boerenland is, waardoor gezinnen niet hoeven te verkassen.
Prasittiporn heeft een ander alternatief: leg reservoirs aan langs de 77 zijrivieren van de Yom rivier. Hierdoor wordt de watercapaciteit vergroot zonder nadelige gevolgen voor bewoners en milieu.

Nieuwsoverzicht

Omstreden dam terug op politieke agenda
14 augustus – De Kaeng Sua Ten dam in de Yom rivier (provincie Phrae) is weer terug op de politieke agenda. De regering Yingluck wil het controversiële project opnieuw bestuderen, alhoewel het in 1997 door de regering Chuan Leekpai werd afgevoerd na protesten van de Assembly of the Poor en bewoners. De dam zou overstromingen in zuidelijker gelegen provincies kunnen verminderen, maar dit wordt door het Northern Rivers Network betwist. ‘De bewering dat een grote dam een panacee is voor overstromingen en droogte klopt niet.’

Yingluck maakte dat voornemen gisteren bekend tijdens een bezoek aan de provincies Sukothai, Prae en Nan, nadat een groep dorpelingen uit Sukothai haar een petitie had overhandigd met het verzoek de dam te bouwen. Yingluck zei dat de dam een ‘gevoelig onderwerp’ is vanwege negatieve gevolgen voor het ecosysteem en de mensen die in de buurt van de geplande dam wonen. Ze zegde toe dat de beslissing van de regering om de dam al dan niet te bouwen gebaseerd zal zijn op grondige studies. ‘Making a decision on the dam construction is a challenge for me.’
Daarnaast zei ze dat de regering de managementplannen van 25 rivierbassins zal herzien en het irrigatiestelsel zal verbeteren om landelijk het waterbeheer beter te laten functioneren.
Tegenstanders van de dam die 11 miljard baht kost, zeggen dat 60.000 rai jungle inclusief 24.000 rai van ’s lands meest oorspronkelijke teakbos eraan gaat. Het Northern Rivers Network somt zeven bezwaren op, onder andere: de bouwlokatie bevindt zich op een breuklijn, de dam is economisch niet levensvatbaar en de dam vernielt het Mae Yom National Park.
De gouverneur van Sukothai zegt dat al het nodige is gebeurd in zijn provincie op het gebied van waterbeheer. Zo zijn kanalen gegraven om water van het stadscentrum om te leiden en het opslaggebied voor water is verbeterd waardoor het nu een capaciteit van 32 miljoen kubieke meter heeft. Maar volgens hem is de dam op de lange termijn nodig. Sukothai is dit jaar vier keer overstroomd.

Steun voor Kaeng Sua Ten dam
20 augustus – Bouw van de Kaeng Sua Ten dam in de provincie Phrae is de meest effectieve manier om droogtes en overstromingen in het stroomgebied van de Yom rivier tegen te gaan. Achter de dam kan 1,175 miljoen kubieke water worden opgeslagen waardoor overstromingen met 13 procent verminderen. De kosten bedragen 10 miljard baht, waarvan 40 procent voor de bouw en 60 procent voor milieumaatregelen. Dit stelt de Mahidol universiteit in een studie, gemaakt in opdracht van de Royal Irrigation Department.

Als alternatief stelt de studie twee andere grote dammen voor, een bovenstrooms de Kaeng Sua Ten en een benedenstrooms. Ze hebben minder milieu en sociale gevolgen, maar ze zijn economisch minder efficiënt. Samen kunnen ze 600 miljoen kubieke meter water opslaan, aanzienlijk minder dan de Kaeng Sua Ten. Bovendien neemt de milieueffectrapportage (MER) vier jaar in beslag tegen 2 jaar voor de Kaeng Sua Ten.
Andere voorgestelde alternatieven zijn verbetering van het irrigatiesysteem zonder het bouwen van dammen, en het creëren van zogeheten ‘monkey cheeks’, gebieden die water kunnen vasthouden.
De Kaeng Sua Ten dam is een van de vijf dammen, die door de regering Chuan Leekpai zijn geblokkeerd na protesten van bewoners en milieuactivisten.
De Yom rivier stroomt door de provincies Phrae, Sukhothai, Phitsanulok, Phichit en Nakhon Sawan. Het is hollen of stilstaan met periodes van droogte en overstromingen die elkaar afwisselen.
(Zie ook pagina Nieuwsarchief: Dam duikt weer op)

22 augustus – […] Oppositieleider Abhisit heeft de regering opgeroepen heldere instructies uit te vaardigen voor het verlenen van noodhulp. De roep om de bouw van de Kaeng Sua Ten dam in de Yom rivier ondersteunt hij niet. Hij is een voorstander van het alternatief: twee kleinere dammen boven- en benedenstrooms.

23 augustus – […]  De Campaign for Popular Democracy heeft de regering opgeroepen de mening van bewoners te betrekken bij een eventuele beslissing over de bouw van de Kaeng Sua Ten dam in de Yom rivier Phrae. De CPD zegt dat de bewoners serieus moeten worden genomen omdat het project ook schadelijke effecten heeft en niet alleen dé oplossing zou zijn voor periodes van droogte en overstromingen. Volgens artikel 67 van de grondwet is de overheid verplicht openbare hearings te houden en een milieueffect- en gezondheidsrapportage bij projecten die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid of  het levensonderhoud van mensen.

Bestrijding overstromingen kost 1 triljoen baht
1 september – De regering zal flink in de buidel moesten tasten als ze een eind wil maken aan de overstromingen die grote delen van het land periodiek teisteren. De Water Resources Department heeft een strategisch plan opgesteld tegen overstromingen en droogtes in 25 stroomgebieden. Kosten: 1 triljoen baht.

Het plan omvat de bouw van acht dammen, waaronder de controversiële Kaeng Sua Ten in de provincie Phrae. Adjunct-directeur-generaal Niwatchai Khampee zegt dat het plan ook helpt de levensstandaard van de mensen die er wonen te verbeteren. Zaterdag presenteert de dienst het plan tijdens een vergadering met overheidsdiensten onder voorzitterschap van premier Yingluck.
Gisteren vergaderden Water Resources en het Royal Irrigation Department met gouverneurs en functionarissen van acht noordelijke provincies. Ze discussieerden over oplossingen voor de voortdurende overstromingen van de Yom en Nan rivier. Een van de voorgestelde maatregelen behelst het herstel van wateropslaggebieden. Kosten 2,1 miljard baht.

Oplossing voor overstromingen essentieel
8 september – Veel inwoners van Bangkok zijn zich er waarschijnlijk niet van bewust dat grote delen van het boerenland in de centrale provincies worden gebruikt om water te absorberen van de Chao Praya rivier. Daardoor wordt Bangkok gespaard, houden de stadsbewoners droge voeten en kunnen ze met hun leven doorgaan alsof er niets ernstigs aan de hand is met het land. Dat is ‘unfair and immoral’, schrijft Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar.

De krant noemt het meer dan nodig dat een lange-termijnoplossing wordt gevonden voor de overstromingen en droogtes in het stroomgebied van de Yom en Chao Praya; vooral dat eerste dient topprioriteit te krijgen.
Het wordt hoogtijd dat de regering een besluit neemt, eens en voor al, over de bouw van de Kaeng Sua Ten dam en de aanleg van een kanaal parallel aan de Chao Praya, een plan dat jaren geleden is gelanceerd en sindsdien in een la ligt te verstoffen. Gezien de huidige verwoestingen en het zekere vooruitzicht dat de komende jaren meer overstromingen zijn te verwachten als gevolg van het grillige weer, wordt het tijd dat plan eens af te stoffen en er serieus over te discussiëren – niet ter wille van de discussie maar met het vaste voornemen om een langetermijn oplossing te zoeken voor ons voortdurende probleem van overstromingen.
De Thaistalige krant Matichon schrijft overigens dat het ministerie van Landbouw besloten heeft de Kaeng Sua Ten dam te schrappen en te opteren voor de aanleg van twee kleinere dammen in de Yom rivier in Donchai en Amphawan. De reservoirs achter die dammen vertragen de waterafvoer en kunnen veel rijstvelden voor overstromingen behoeden. De krant schrijft dat in de twee dorpen en aangrenzende woonkernen openbare hoorzittingen worden gehouden, want ook bij deze oplossing zullen waardevolle teakbomen geveld moeten worden.
[Dit bericht ben ik niet in Bangkok Posttegengekomen. Vermoedelijk wordt bedoeld dat het ministerie daar een voorstander van is, want de bouw vereist uiteraard goedkeuring van het kabinet.]

Kort nieuws 29 januari
– De bouw van de Kaeng Sua Ten dam in de Yom-rivier (Phrae) staat weer op de politieke agenda. En dat is niet de eerste keer, want elke keer als bewoners van de benedenstroom van de Chao Praya met wateroverlast te maken hebben, wordt het plan voor de dam weer uit de kast gehaald.

Ditmaal door het Strategic Water Resources Management Committee, een van de twee commissies die na de overstromingen door de regering in het leven zijn geroepen.
De plannen voor de dam dateren al van 29 jaar geleden. Met hulp van de Assembly of the Poor (opgericht als actiegroep tegen de Pak Moon dam) zagen de bewoners, die voor de dam zouden moeten wijken, kans in 1997 de regering Chavalit ervan te overtuigen van de bouw af te zien in afwachting van nadere studies.
Volgens de tegenstanders van de bouw zou niet alleen een uniek teakbomenbos eraan gaan, maar het stuwmeer zou niet eens voldoende water kunnen bevatten om overstromingen benedenstrooms te voorkomen.

Kort nieuws 30 januari
– De Royal Irrigation Department maakt binnenkort de resultaten bekend van een studie naar de bouw van twee kleine dammen in de Yom rivier, de enige rivier in Thailand zonder dammen, of de bouw van de omstreden Kaeng Sua Ten dam. De studie wordt uitgevoerd door de Mahidol universiteit. Irrigation wil ook andere opties bestuderen, zoals de aanleg van dijken en het inrichten van wateropslaggebieden. De eerste plannen voor de bouw van de Kaeng Sua Ten dam dateren al van 29 jaar geleden.

Bouw Kaeng Sua Ten dam is gekkenwerk
16 februari – De bouw van de Kaeng Sua Ten dam is een krankzinnig idee. En nog gekker is het idee dat de dorpelingen zich erbij neer zullen leggen. Dit schrijft redacteur Sanitsuda Ekachai in haar wekelijkse column in Bangkok Post naar aanleiding van uitlatingen van vice-minister-president Kittiratt Na-Ranong. Hij liet vorige week klip en klaar weten dat de dam er gaat komen. Sanitsuda zet de bezwaren nog maar eens op rijtje:

– De dam wordt gebouwd op een actieve breuklijn.
– De dam voorkomt niet overstromingen benedenstrooms omdat die te klein is en te ver verwijderd van de Yom vallei. Dat is de verwachting van de FAO.
– Vanuit een economisch oogpunt bezien is de dam (kosten 12.000 miljoen baht) het niet waard gebouwd te worden. Die informatie komt van het Thailand Development Research Institute.
– De dam vernietigt het laatste teakbos van het land, het lokale ecosysteem en de wildstand. Veel dorpen en steden komen onder water te staan, wat het nodige leed veroorzaakt. Deze waarschuwing komt van het Thailand Research Fund.
– De geschatte opbrengst van de dam bedraagt de komende 50 jaar 1.800 miljoen baht. Deze schatting komt van de Wereldbank.
– De opbrengsten van het behouden van de bossen als bron van biodiversiteit, voedselverschaffing, koolstofputten, eco-toerisme en de lokale levenswijze bedragen bijna 6.700 miljoen baht. Deze berekening komt van het Institute of Good Governance for Social Development and the Environment.
Geen dam, maar wat dan wel om overstromingen in de Yom vallei te beperken? De dorpelingen en de Naresuan universiteit hebben daarvoor al voorstellen gedaan: conserveer het bos, bouw klein dijken en leg reservoirs aan langs de zijrivieren van de Yom, bagger kanalen en moerassen uit, verwijder belemmeringen voor waterafvoer en verander de behuizing om rekening te houden met de seizoensoverstromingen.

Kort nieuws 18 februari
– Bancha Pong-ayukul, voorzitter van de senaatscommissie landbouw en coöperaties, steunt het plan van de regering om de controversiële Kaeng Sua Ten dam in Phrae te bouwen ter ontlasting van de bewoners in de Yom vallei.

De Kaeng Sua Ten dam is een van de vijf dammen, waarvan de planontwikkeling in 1997 door de regering Chuan Leekpai is stopgezet onder druk van protesten van de Assembly of the Poor en milieuactivisten. Tegenstanders van de dam zeggen dat 60.000 rai jungle inclusief 24.000 rai van ’s lands meest oorspronkelijke teakbos eraan gaat. Het Northern Rivers Network somt zeven bezwaren op, onder andere: de bouwlokatie bevindt zich op een breuklijn, de dam is economisch niet levensvatbaar en de dam vernielt het Mae Yom National Park. Circa 900 gezinnen zouden hun land verliezen.

Zondag 10 februari 2013
– De controversiële Mae Wong dam in Nakhon Sawan en Kaeng Sua Ten dam in Phrae worden binnen 5 jaar gebouwd, zegt minister Plodprasop Suraswadi. De bouw wordt gefinancierd uit de 350 miljard baht die de regering heeft uitgetrokken voor watermanagementprojecten.

De minister verwacht protesten omdat bewoners geherhuisvest zullen moeten worden. Maar hij beloofde dat de regering haar best zal doen hen te helpen en de negatieve gevolgen zo klein mogelijk te maken.
In Phrae wordt al geprotesteerd. Bewoners hebben een kamp opgeslagen op de beoogde lokatie om te voorkomen dat de autoriteiten die komen inspecteren. Ze hebben zich voorgenomen ‘to fight to the death’. Volgens hen lost de dam het droogte- en overstromingsprobleem in het stroomgebied van de Yom rivier niet op en het beschadigt het ongerepte teakbos in nationaal park Mae Yom.
De minister erkent dat en belooft dat elk beschadigd terrein wordt vervangen door een driemaal zo groot bosgebied.

Vrijdag 15 februari
– Bewoners van tambon Sai-iab hebben de National Human Rights Commission (NHRC) gevraagd onderzoek te doen naar de plannen van de regering voor de aanleg van drie dammen in de Yom rivier, waaronder de hoogst controversiële Kaeng Sua Ten dam. NHRC-lid Niran Pithakwatchara, die gisteren in Chiang Mai een seminar over mensenrechtenschendingen bijwoonde, heeft de bewoners beloofd hun klacht te onderzoeken.

[Zie ook het artikel De kleur van geld is allesbehalve groen.]

Woensdag 20 februari
– Kletst minister Plodprasop Suraswadi maar een beetje uit zijn nek? Twee weken geleden zei hij dat de controversiële Kaeng Sua Ten dam en Mae Wong dam binnen 5 jaar gebouwd worden. Gisteren besloot de Water and Flood Management Commission, waarvan Plodprasop notabene voorzitter is, die dam niet te bouwen maar te kiezen voor het alternatief: twee kleinere dammen in de Yom rivier en 17 dammetjes in de zijrivieren. Volgens Plodprasop [maar is die man nog geloofwaardig?] worden daarmee de droogte en overstromingsproblemen in het stroomgebied van de Yom aangepakt.

De planontwikkeling voor de Kaeng Sua Ten dam werd in 1997 door de regering Chuan Leekpai stopgezet onder druk van protesten van de Assembly of the Poor en milieuactivisten, maar regelmatig wordt het plan weer uit de kast gehaald, waar het ligt te verstoffen. De bezwaren zijn bekend: de dam zou niet effectief zijn en ten koste gaan van een uniek teakbos in nationaal park Mae Yom.
De twee alternatieve dammen doen geen aanslag op het bos. De aanleg kost 1,3 miljard baht. Het stroomgebied van de Yom bestrijkt Phayao, Phrae, Sukothai, Phichit, Kamphaengphet en Phitsanulok.

Maandag 22 juli
– Milieuactievoerders hebben reden om een feestje te vieren, want de controversiële Kaeng Sua Ten dam komt er niet. Er komen wel twee kleinere dammen in de rivier Yom (Phrae), een oplossing waartegen geen (of minder?) bezwaren bestaan. Vice-premier Plodprasop Suraswadi bracht het goede nieuws tijdens een bezoek aan de provincie. Er worden nog wel openbare hoorzittingen gehouden.

Tot nu toe is de Yom de enige rivier in Thailand die damloos is. De Kaeng Sua Ten dam was aanvankelijk bedoeld om elektriciteit op te wekken. Die functie werd later geschrapt; de dam zou toen nodig zijn om een eind te maken aan de overstromingen in Phrae.

Dinsdag 23 juli
– De Kaeng Sua Ten dam mag dan van de baan zijn, het alternatief van twee dammen in de Yom rivier dient wel een milieu-effectrapportage te krijgen, eist het Network of Northern River Basins. Volgens het netwerk heeft de rechter een MER bevolen. De minister lijkt slechts hoorzittingen te willen houden.

Maandag 21 oktober
– Niet alleen de Mae Wong dam in het gelijknamige nationaal park stuit op tegenstand van natuurliefhebbers, ook de plannen voor de Yom, de enige damloze rivier in Thailand, vallen verkeerd bij bewoners en milieuactivisten.
Op 6 november wordt op de Phrae campus van de Maejo universiteit een hoorzitting gehouden, maar de bewoners van het dorp Sa-iab, die zich al tijden tegen de plannen verzetten, zullen er vermoedelijk niet bij zijn. Ze zijn bang voor een confrontatie nu ze gehoord hebben dat politici zo’n vijfduizend voorstanders hebben gemobiliseerd om de hoorzitting bij te wonen. Maar ze treuren niet, want ze hebben controleposten en een kamp in het bos opgezet om te voorkomen dat functionarissen het gebied komen verkennen.
De plannen behelzen de aanleg van twee kleinere dammen ter vervanging van de Kaeng Sua Ten dam in het district Song (Phrae). Die dam is na felle protesten geschrapt, maar het alternatief krijgt ook niet de handen op elkaar. Ze lossen het probleem van overstromingen niet op, zeggen de tegenstanders, en ze gaan ten koste van ongerepte bossen en de rivier ecologie.
De hoorzitting is de tweede in een serie hoorzittingen over de watermanagementplannen, waarvoor de regering een bedrag van 350 miljard baht heeft uitgetrokken. De dorpelingen van Sa-iab geloven niet dat de regering oprecht is en naar bewoners zal luisteren, zegt protestleider Prasidhiporn Karnornsri. Ze organiseert de hoorzittingen omdat de rechtbank haar dat bevolen heeft.
De hoorzitting over de Mae Wong dam staat gepland voor 4 november. Tweehonderd leden van het Mae Wong Network hebben zich al aangemeld. Op deze hoorzitting worden ook voorstanders verwacht, maar Prasidhuporn voorziet geen problemen. De groep stelt voor om de dam niet in het nationaal park te bouwen, maar noordelijker in Khao Chon Kan.

Woensdag 6 november
– Vandaag vindt een belangrijke hoorzitting plaats. Worden in de Yom, de enige rivier in Thailand die niet wordt onderbroken door een dam, twee dammen aangelegd: daar gaat het om. Als de berichten kloppen, hebben politici duizenden voorstanders gemobiliseerd, zodat tegenstanders geen kans krijgen hun stem te laten horen in de Maejo University Phrae. Als dat zo is, is er geen sprake van een ‘openbare hoorzitting’ en voldoet die dus niet aan de wettelijke eis.

De Yom is een belangrijke rivier, schrijft Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar van dinsdag. De rivier maakt deel uit van een complex van vijf rivieren (Yom, Ping, Wang, Nan en Pasak) die vanuit het Noorden naar de Central Region stromen om daar samen te komen en over te gaan in de Chao Praya, de ‘Moeder aller rivieren’. Daarom is een zorgvuldige studie nodig, want een verandering aan de ene rivier verandert de loop van een andere. De eerste vraag is dus: Veroorzaakt de verandering van de Yom schade aan andere stroomgebieden in het Noorden en de Centrale Regio?
De krant roept ambtenaren en ministers op om de hoorzitting van vandaag geloofwaardig en legaal te maken. Gebeurt dat niet, en is die niet meer dan travestie, dan dienen zij de verantwoordelijkheid te dragen. Geen enkele rechter zal een bijeenkomst met alleen maar voorstanders als een hoorzitting beschouwen. (Bron: Bangkok Post, 5 november 2013)

Donderdag 7 november
Bangkok Post vreesde het dinsdag al in haar hoofdredactioneel commentaar: Tegenstanders van de bouw van twee dammen in de (nog damloze) Yom rivier krijgen geen kans hun stem te laten horen op een hoorzitting.
En dat was precies wat gisteren gebeurde op de Mae Jo universiteit in Phrae. Vijfhonderd tegenstanders, waaronder bewoners van tambon Sa-Ieab, die zich al tijden tegen de plannen verzetten, stuitten op een muur van voorstanders en tweehonderd agenten. Ze kwamen er niet in.
Volgens de plannen worden drie nieuwe reservoirs aangelegd in Phrae. Twee daarvan zijn controversieel: de Yom Bon in Sa-ieab en de Mae Yom in Tao Poon. Tegen het derde, Mae Lang in tambon Wieng Ta, bestaan geen bezwaren. Volgens de tegenstanders gaat de aanleg ten koste van een uniek bosgebied met teakbomen. Als alternatief stellen ze de aanleg van 395 kleine reservoirs voor, de verbetering van zijrivieren van de Mae Yom en de introductie van gewassen die minder water nodig hebben.
Somming Muangrong, voorzitter van het Sa-ieab comité dat zich tegen de bouw van de dammen verzet, is ten einde raad. ‘Ik weet niet wat we verder nog kunnen doen om de dammen tegen te houden. Maar als de regering doorzet, ga ik ze persoonlijk slopen.’ Dat zal hij dan moeten doen, want de regering zet door, zei minister Plodprasop Suraswadi gisteren. De minister was in zijn nopjes, want 85 procent van de deelnemers aan de hoorzitting steunde het plan van de regering.

Zondag 15 juni 2014
– De bouw van twee controversiële dammen, Mae Wong in Nakhon Sawan en Kaeng Sua Ten in Phrae, is iets voor de lange termijn. Dit zegt Lertviroj Kowattana, directeur-generaal van het Royal Irrigation Department (RID), na een gesprek donderdag met Prayuth.

De coupleider heeft de RID gevraagd mee te helpen bij het herzien van de watermanagementplannen, waarvoor de vorige regering 350 miljard baht wilde uittrekken. De NCPO gaat een nieuw panel vormen dat de plannen onder de loep neemt.
Volgens Lertviroj dienen voor de bouw van de twee dammen eerst milieueffectrapportages te worden gedaan en openbare hoorzittingen gehouden. Twee projecten uit de plannen van de vorige regering kunnen onmiddellijk uitgevoerd worden: de aanleg van een waterreservoir in Surin en anti-overstromingswerken in Hat Yai (Songkhla).

Vrijdag 15 december
– Milieuactievoerders en het Forum of the Poor hekelen voormalig parlementslid Somsak, die een oproep heeft gedaan het Kaeng Sua Ten damproject in de Yom rivier nieuw leven in te blazen. Tegen het plan bestaan al twintig jaar bezwaren. Onlangs noemden de autoriteiten het onhaalbaar. Somsak opperde het idee deze week met het oog op de mobiele kabinetsvergadering die op 25 en 26 december in Sukhothai wordt gehouden. Hij verwacht dat Prayut met 5 miljard baht over de brug komt.
Het Forum of the Poor noemt Somsak een verkalkte politicus. ‘De Kaeng Sua Ten dam zaak is gesloten. Het RID heeft al het geld geretourneerd dat was verstrekt voor een MER’, aldus een verklaring van ‘s lands oudste grassroot beweging. ‘Wij eisen dat Somsak ophoudt verdeling onder dorpelingen te scheppen.’
Aanleg van de dam zou ten koste gaan van een waardevol bos met teakbomen in een nationaal park. Een regeringspanel heeft voorgesteld reservoirs aan te leggen. De Yom is de enige rivier in Thailand zonder dammen.

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties