De zaak Panthongtae en Pinthongta

In januari 2006 maakte de toenmalige premier Thaksin Shinawatra bekend dat de familie Shinawatra haar 49 procents aandelenpakket in telecombedrijf Shin Corp had verkocht aan Temasek Holdings in Singapore.
Later bleek dat de aandelen deels in het bezit waren van Ample Rich Investment, een holding gevestigd op de Britse Virgineilanden. Directeur van Ample waren Panthongtae en Pinthongta, de zoon en dochter van Thaksin.
Op 20 januari 2006 verkocht Ample Rich 329,2 miljoen Shin-aandelen voor 1 baht per stuk aan Thaksin’s kinderen. De volgende dag verkochten ze het pakket op de Effectenbeurs van Thailand voor 49,25 baht per stuk aan Temasek, een winst boekend van 15,88 miljard baht.
De belastingdienst legde beiden een aanslag van 12 miljard op, waar de twee Shiniwatra’s tegen in beroep gingen. Let wel: omdat ze zeiden de eigenaar te zijn geweest van de aandelen, een standpunt dat ze later wijzigden.
De Central Tax Court vonniste op 29 december 2010 in hun voordeel en schrapte de belastingaanslag omdat de twee de aandelen niet bezaten, maar slechts handelden als gemachtigde voor Thaksin. Dat was een logisch vonnis, want het hooggerechtshof had in februari 2010 vastgesteld dat Thaksin de eigenaar was van de aandelen. De kinderen kregen het geconfisqueerde geld, grondeigendomsaktes en effecten terug, die als zekerheid waren gesteld.
Door zijn kinderen en familieleden als gemachtige aan te stellen had Thaksin zijn vermogen verborgen. Hij deed dit omdat hij als premier geen commerciële belangen mocht hebben. Volgens het Hof had hij zich als premier schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling en machtsmisbruik, en het confisqueerde 46 miljard baht uit de opbrengst van de Temasek-deal.
De belastingaanslag van Panthongtae en Pinthongta was gebaseerd op de volgende redenering. De koop van de aandelen voor een prijs onder de marktwaarde kon worden beschouwd als een vorm van secondaire arbeidsvoorwaarden, waarover belasting dient te worden betaald. De grondslag daarvoor vormt de gemaakte winst, oftewel 7,94 miljard baht per persoon.
De Shinawatra’s overhandigden als verdediging een brief van een belastingfunctionaris aan de Belastingkamer, waarin werd gesteld dat de aankoop van aandelen onder de marktwaarde, indien die heeft plaatsgevonden buiten de Stock Exchange of Thailand, niet belastbaar is.
De belastingdienst evenwel verwees naar een uitspraak van een belastingpanel in 1995 over de belastingverplichting wanneer aandelen gratis of tegen een sterke korting worden verworven. Het panel onder voorzitterschap van de toenmalige permanent secretaris Financiën stelde dat directeuren en stafleden die aandelen onder de marktwaarde ontvangen van een rechtspersoon, belasting dienen te betalen over het verschil tussen de marktwaarde en verkoopprijs.
De Central Tax Court (zie hiervoor) oordeelde dat de regel uit 1995 niet van toepassing was in de zaak van de Shinawatra’s omdat ze vanaf het begin niet de wettelijke eigenaren waren geweest van de aandelen. Inmiddels, na de uitspraak van het hooggerechtshof, hadden zij hun verdediging daaraan aangepast. Nu waren ze niet meer de ‘original owners’ van de aandelen, maar Thaksin’s gemachtigde.
Tegen het vonnis van de Central Tax Court ging de belastingdienst niet in beroep, wat ze in andere gevallen wel zou doen, maar in dit geval wel logisch is gezien de motivatie van de uitspraak. Het ministerie van Financiën is hiermede akkoord gegaan.
Post Today vindt dat de belastingdienst wel in beroep had moeten gaan ‘to establish a precedent as the department has often done in the past when it lost tax cases to individuals and corporates’. 

Nieuwsoverzicht  

Kinderen Thaksin winnen belastingzaak
30 december – De Belastingkamer heeft ten gunste van twee kinderen van oud-premier Thaksin Shinawatra gevonnist in een zaak waarin de Belastingdienst een bedrag van 5,6 miljard baht van elk eiste wegens niet betaalde belasting op behaalde koerswinst. De nogal ingewikkelde zaak heeft betrekking op de verkoop van Thaksins telecombedrijf aan een bedrijf in Singapore zonder een cent belating te betalen. De Supreme Court heeft destijds vanwege deze transactie 46 miljard van Thaksins tegoeden in Thailand inbeslaggenomen. Omdat de kinderen als gevolmachtigde optraden, verwierp de Belastingkamer de eis van de Belastingdienst, die ook nog eens de proceskosten van 150.000 baht mag betalen.  

Waarom hoeven ze geen belasting te betalen?
9 augustus – Ze kochten 329,2 miljoen aandelen voor 1 baht per aandeel, verkochten hun pakket in 2006 voor 49,25 baht per aandeel en betaalden geen cent belasting over de transactie. Een latere belastingaanslag van 5,6 miljard baht werd onlangs ingetrokken. Oud-premier Abhisit wil wel eens weten waarom, want iemand moet toch die belasting betalen, vindt hij.

De ‘ze’, dat zijn Thaksin’s kinderen Phintongta en Panthongtae. Ze bezaten aandelen in het telecombedrijf van hun vader en verkochten die, evenals Thaksin zelf en andere familieleden, aan een bedrijf in Singapore. Maar bezaten ze die aandelen wel? Het hooggerechtshof oordeelde in februari 2010 dat de aandelen eigendom van Thaksin waren en dat zij slechts gemachtigden waren. Dus redeneerde de Belastingdienst: dan kunnen we hen ook niet aanslaan voor de gigantische winst. Meestal gaat de Belastingdienst in beroep tegen zo’n rechtbankuitspraak uit angst het verwijt te krijgen dat ze haar taak heeft verzaakt. De beslissing om niet in beroep te gaan, moet worden goedgekeurd door het ministerie van Financiën en dat is ook gebeurd, zegt het adjunct-hoofd van de Belastingdienst.
Suthep Thaugsuban, voormalig secretaris-generaal van de Democraten, zegt dat de beslissing van de Belastingdienst verwacht kon worden omdat Thaksin de 46,37 miljard baht wil terughebben die op last van het hooggerechtshof van hem in beslag is genomen.   

Waarom hoeven ze geen belasting te betalen? (2)
10 augustus – Korn Chatikanavij is het als minister van Financiën niet gelukt duidelijkheid te krijgen over de vraag waarom de Belastingdienst nooit belasting heeft geheven over de winst die voormalig premier Thaksin in 2006 boekte met de verkoop van zijn telecombedrijf. Korn zegt daar verschillende malen om gevraagd te hebben, maar een duidelijk antwoord kreeg hij niet.

Deze week liet het ministerie van Financiën weten niet in beroep te gaan tegen een beslissing van de Belastingkamer een streep te halen door een belastingaanslag van 12 miljard baht voor de Thaksin-kinderen Pinthongta en Panthongtae. Zij kochten op 20 januari 2006 329,2 miljoen aandelen in het telecombedrijf van hun vader via een holding op de Britse Virgineilanden voor 1 baht per stuk. De volgende dag verkochten ze de aandelen op de beurs van Thailand aan een bedrijf in Singapore voor 49,25 baht per stuk en maakten een winst van bijna 16 miljard baht.
De belastingdienst sloeg het tweetal aan voor 12 miljard baht, maar de Belastingkamer trok die aanslag in december 2010 in. De Kamer redeneerde dat de twee kinderen niet de eigenlijke eigenaren waren van de aandelen, maar deze beheerden namens hun vader.
De beslissing van de Belastingkamer was gebaseerd op een uitspraak van het Hooggerechtshof in februari 2010 in de zaak Thaksin. Het Hof stelde toen vast dat Thaksin zijn vermogen had verborgen door kinderen en andere familieleden als gemachtigde aan te stellen. Thaksin werd schuldig bevonden aan belangenverstrengeling en corruptie en het Hof nam 46 miljard baht in beslag. Dit bedrag was gebaseerd op de waardevermeerdering van de aandelen tussen 2001, toen Thaksin aan de macht kwam, en de verkoop van de aandelen aan het bedrijf in Singapore in 2006.
De beslissing van de Belastingkamer laat volgens Korn onverlet dat de verkoop van de aandelen winst opleverde voor Thaksin (via zijn kinderen en familieleden) en dat daar belasting over betaald moet worden. ‘There is no question that the share transaction did occur. So who is liable for taxes? The Revenue Department must pursue this question.’ 

‘Thaksin kan niet tweemaal worden gestraft’
12 augustus – De Belastingdienst is niet van plan Thaksin een belastingaanslag op te leggen voor de verkoop van zijn aandelen in telecombedrijf Shin Corp aan Temasek Holding in Singapore in 2006. Wanneer de dienst dat zou doen, zou Thaksin tweemaal gestraft worden want in februari vorig jaar nam het Hooggerechtshof 46,37 miljard baht van zijn vermogen in beslag, zegt Satit Rungkasiri, directeur-generaal van de Revenue Department.
Satit reageert op vragen van oud-premier Abhisit en voormalig minister van Financiën Korn waarom de Belastingdienst niet in beroep is gegaan tegen de beslissing van de Belastingkamer om Thaksin’s kinderen Panthongtae en Pinthongta niet aan te slaan voor hun aandelentransactie, waarmee ze 15,88 miljard baht verdienden.
OM en Financiën adviseren tegen beroepsprocedure
Satit zegt dat de Belastingdienst de procureur-generaal om advies heeft gevraagd. Die vond beroep aantekenen niet nodig, omdat zowel het Hooggerechtshof als de Belastingkamer van mening waren dat de aandelen eigendom waren geweest van Thaksin en niet van de twee kinderen. De Belastingdienst consulteerde ook het ministerie van Financiën, dat eenzelfde standpunt innam.
‘There was a consensus to not file an appeal. Once the court ruled that the shares belonged to [Thaksin], then the [Ample Rich] sale to the children was actually a “hidden” transaction and in fact, the sale involved that of [Thaksin] and [Temasek]’, aldus Satit.
Thaksin betaalde geen cent belasting
Thaksin verkocht zijn aandelenpakket van 49,6 procent in Shin Corp in januari 2006 voor 73 miljard baht. De transactie, die plaats vond via de Stock Exchange of Thailand, legde hem geen windeieren, want hij betaalde er geen cent belasting over, gebruikmakend van een vrijstellingsgrond voor individuele aandelenverkopen in de markt.

Na de militaire coup van september 2006, waarbij Thaksin werd verdreven, werd Thaksin’s vermogen geblokkeerd. Het Hooggerechtshof achtte in februari 2010 Thaksin schuldig aan corruptie omdat hij in de periode 2001 tot 2006 toen hij premier was, beleidsbeslissingen had genomen die zijn telecombedrijf bevoordeelden. De 46,37 miljard baht die in beslag werd genomen, was gebaseerd op de waardevermeerdering van de aandelen tussen 2001 en de verkoopdatum.
Aandelen deels ondergebracht op Maagdeneilanden
De aandelentransactie in 2006 was trouwens iets gecompliceerder omdat een deel van de aandelen was ondergebracht bij een holding op de Britse Maagdeneilanden. Enkele dagen voordat de verkoop bekend werd gemaakt, verkocht de holding, Ample Rich, 329,2 miljoen aandelen aan Panthongtae en Pinthongta Shinawatra, directeuren van de holding. Ze betaalden 1 baht per aandeel. Het tweetal verkocht de aandelen een dag later aan Temasek voor 49,25 baht per aandeel en streek een winst op van bijna 16 miljard baht.
Belastingkamer volgt Hooggerechtshof
Vervolgens sloeg de Belastingdienst het tweetal aan voor 12 miljard baht, er nog vanuit gaand dat zij de eigenaar waren geweest van de aandelen. Het tweetal ging in beroep en in december 2010 haalde de Belastingkamer een streep door de aanslag. De Belastingkamer volgde dezelfde redenering als het Hooggerechtshof eerder dat jaar in februari, namelijk dat de aandelen aldoor eigendom waren geweest van Thaksin. Die had zijn kinderen en familieleden als gemachtigde aangesteld om zijn vermogen te verbergen. Hij deed dat omdat hij als premier geen financiële belangen mocht hebben. De Belastingdienst trok daarop de aanslag in en ze besloot ook niet in beroep te gaan tegen de uitspraak van de Belastingkamer.
Niet eerlijk ten opzichte van alle Thais die belasting betalen
Voormalig minister van Financiën Korn Chatikavanij heeft kritiek op de redenering van de Belastingdienst c.q. –kamer. ‘If the department refuses to assess taxes due to argument that it was a “hidden transaction”, then it must answer what part can be considered void? Just the part involving tax liability? Because the actual share sale to Temasek certainly took place. The transaction between Ample Rich and Thaksin, as done through his children acting as nominees, was a clear transaction between a company and an individual outside of the SET and so subject to tax. I don’t believe that this is fair at all to all Thais who have a duty to pay taxes. If the department grants an exception in this case, then there will certainly be questions about whether doing so is suitable or correct.’

Belastingontduiking dreigt te verjaren
13 augustus – In 2012 (‘just a few months away’) verjaart de zaak Thaksin, waarschuwt Post Today Daarna is het niet meer mogelijk Thaksin en zijn toenmalige echtgenote Potjaman na Pombera aan te slaan voor de winst die zij maakten bij de verkoop van hun aandelen in telecombedrijf Shin Corp aan Temasek Holding in Singapore. Zij maakten die winst in 2006 en hadden die in 2007 moeten aangeven.

De Belastingdienst is niet van plan Thaksin een belastingaanslag op te leggen, zegt Satit Rungkasiri, directeur-generaal van de Revenue Department. Wanneer de dienst dat zou doen, zou Thaksin tweemaal gestraft worden want in februari vorig jaar nam het Hooggerechtshof 46,37 miljard baht van zijn vermogen in beslag. De procureur-generaal en het ministerie van Financiën zijn het daarmee eens. Financiën liet dat deze week weten.
De krant wijst erop dat de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën voor dit standpunt door belanghebbende partijen aangeklaagd zouden kunnen worden wegens het verwaarlozen van hun taak. Daarmee hebben ze schade aan de staat toegebracht, zoals omschreven in artikel 157 van de Criminal Code.
De krant herinnert beide aan het lot van Siroj Sawatpanich, die gepromoveerd werd van adjunct-directeur-generaal tot directeur-generaal. Dat was een beloning voor zijn hulp aan Potjaman na Pombera. Dankzij hem hoefde ze geen belasting te betalen, nadat zij haar aandelen aan haar broer had overgedragen. Ook had Siroj twee kinderen van Thaksin geholpen in hun strijd tegen een belastingaanslag.
Na de september-coup van 2006 draaide Siroj als een blad aan een boom om en steunde hij de belastingaanslag voor de twee kinderen. Maar toen was het al te laat, want de National Anti-Corruption Commission had zich op de zaak gestort. De NACC achtte hem schuldig aan hulp bij belastingontduiking van de Shinawatra’s en adviseerde in 2009 ontslag met verlies van pensioen. De disciplinaire commissie van het ministerie van Financiën maakte daar later ontslag met behoud van pensioen van.
De zaak Thaksin is weer volop in het nieuws sinds de Belastingkamer in december 2010 een streep haalde door een belastingaanslag voor die twee kinderen van Thaksin, Panthongtae en Pinthongta. Zij boekten in 2006 een winst van 15,88 miljard baht door aandelen in Shin Corp via een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden te kopen voor 1 baht per stuk en aan Temasek te verkopen voor 49,25 baht en betaalden daar nooit belasting over.
De Belastingkamer motiveerde haar beslissing met een verwijzing naar het vonnis van het hooggerechtshof dat Thaksin zijn vermogen had verborgen door zijn kinderen als gemachtigde aan te stellen. De aandelen waren dus aldoor in het bezit geweest van Thaksin en niet van de kinderen, die om die reden niet konden worden aangeslagen.- Oppositiepartij Democraten stapt naar de rechter omdat de Belastingdienst weigert twee kinderen van Thaksin aan te slaan voor de verkoop in 2006 van hun aandelen in Shin Corp aan Temasek in Singapore. Deze maand dreigt deze zaak te verjaren. De Belastingdienst baseerde haar besluit op een uitspraak van de Central Tax Court en die baseerde zich weer op een uitspraak van de Supreme Court dat de aandelen geen eigendom waren van de kinderen maar van Thaksin zelf. – Oppositiepartij Democraten stapt naar de rechter omdat de Belastingdienst weigert twee kinderen van Thaksin aan te slaan voor de verkoop in 2006 van hun aandelen in Shin Corp aan Temasek in Singapore. Deze maand dreigt deze zaak te verjaren. De Belastingdienst baseerde haar besluit op een uitspraak van de Central Tax Court en die baseerde zich weer op een uitspraak van de Supreme Court dat de aandelen geen eigendom waren van de kinderen maar van Thaksin zelf.

Kort nieuws 10 maart 2012
– Oppositiepartij Democraten stapt naar de rechter omdat de Belastingdienst weigert twee kinderen van Thaksin aan te slaan voor de verkoop in 2006 van hun aandelen in Shin Corp aan Temasek in Singapore. Deze maand dreigt deze zaak te verjaren. De Belastingdienst baseerde haar besluit op een uitspraak van de Central Tax Court en die baseerde zich weer op een uitspraak van de Supreme Court dat de aandelen geen eigendom waren van de kinderen maar van Thaksin zelf.

Kort nieuws 29 maart
– De Democratische partij eist van de Belastingdienst dat ze voormalig premier Thaksin en diens ex-echtgenote aanslaan voor 12 miljard baht aan belastingen voor de verkoop van hun aandelen in Shin Corp aan een bedrijf in Singapore. Die aandelen waren in handen van twee Thaksin-kinderen die als gevolmachtigde fungeerden. Aanvankelijk had de Belastingdienst de twee kinderen een aanslag opgelegd, maar die werd ingetrokken omdat ze de aandelen niet in eigendom hadden. De Belastingdienst heeft nog tot morgen de tijd om Thaksin en ex een aanslag op te leggen. Daarna verloopt de termijn waarbinnen dat kan.

Kort nieuws 5 april
– De Democratische partij blijft de Belastingdienst achtervolgen voor haar beslissing Thaksin en zijn toenmalige echtgenote geen belastingaanslag van 12 miljard baht op te leggen wegens de verkoop van aandelen in Shin Corp, het telecombedrijf van Thaksin, aan hun twee kinderen. Met de verkoop van die aandelen aan Temasek in Singapore werd vervolgens een forse winst geboekt.

Eerder had de belastingdienst die kinderen voor dat bedrag willen aanslaan, maar het ministerie van Financiën volgde een rechtelijke uitspraak dat de kinderen als gevolmachtigden handelden en geen eigenaar van de aandelen waren. De Democratische partij heeft nu de National Anti-Corruption Commission gevraagd de twee verantwoordelijke politici en een hoge ambtenaar te vervolgen voor plichtsverzuim.

Thaksin’s kinderen ontsnappen aan belastingaanslag
8 maart 2017 – De kinderen van oud-premier Thaksin, zoon Panthongae en dochter Pinthongta, hoeven waarschijnlijk niet een belastingaanslag van 12 miljard baht te betalen wegens de verkoop van telecombedrijf Shin Corp, destijds eigendom van Thaksin, in januari 2006 aan Temasek Holdings in Singapore. De verjaringstermijn van vijf jaar is inmiddels verlopen. Een belastingcommissie van Financiën heeft dat bekend gemaakt.
De zaak is weer actueel geworden omdat de Rekenkamer de Belastingdienst heeft gevraag de belasting verplichtingen van de twee kinderen opnieuw te bepalen. In tegenstelling tot de commissie meent de Rekenkamer dat de verjaringstermijn door de minister van Financiën kan worden verlengd.
De kinderen boekten destijds een forse winst door aandelen te kopen voor 1 baht per stuk en die te verkopen aan Temasek voor 49,25 baht. Daarmee incasseerden ze 16 miljard baht, waarover geen belasting hoefde te worden betaald. De zaak is behandeld geweest door de Central Tax Court, die in hun voordeel vonniste. Tegen het vonnis is de Belastingdienst niet in beroep gegaan.
Voorzitter Prapas van de commissie zegt dat het besluit van de commissie niet specifiek betrekking heeft op de Shinawatra’s, maar op alle belastingbetalers. De zaak is nogal ingewikkeld want de verjaringstermijn bedraagt weliswaar 10 jaar, maar bij een heronderzoek dient de Belastingdienst betrokkenen binnen 5 jaar te dagvaarden. In het geval van de Shinawatra kinderen verloopt de termijn op 31 maart van dit jaar.

Rekenkamer over Thaksin-belasting: Dokken!
9 maart – Follow-up op het bericht van gisteren Thaksin’s kinderen ontsnappen aan belastingaanslag. President Pisit van de Rekenkamer dringt er bij de Belastingdienst op aan haar best te doen om 12 miljard baht aan niet betaalde belastingen te innen van Thaksin, wiens kinderen Panthongtae en Pinthongta tien jaar geleden met een slimmigheidje een enorme winst maakten met een aandelentransactie.
Pisit vindt dat de fiscus de verjaringstermijn moet verlengen van vijf naar tien jaar, zodat de kinderen [dus eigenlijk Thaksin zelf] alsnog een belastingaanslag kunnen krijgen. Over die termijn bestaat verschil van mening: de Belastingdienst meent dat verlenging niet mogelijk is.
De zaak is behandeld geweest in de Central Tax Court. Volgens de rechtbank waren de aandelen in werkelijkheid eigendom van vader Thaksin, de in 2008 gevluchte oud-premier die in Dubai woont. Hij verkocht destijds zijn telecombedrijf Shin Corp aan een bedrijf in Singapore zonder belasting te betalen op de winst. Dat hoefde hij ook niet want als premier had hij de regels ten aanzien van kapitaalwinst eerder aangepast.
Het lijkt ingewikkeld maar is in feite simpel: Thaksin wordt ervan beschuldigd zijn vermogen verborgen te hebben gehouden toen hij premier werd. Daarvoor is hij veroordeeld door het hooggerechtshof.

Vice-premier: Behoedzaamheid is geboden in belastingzaak Thaksin
10 maart – Vice-premier Wissanu dringt aan op behoedzaamheid in de belastingzaak tegen oud-premier Thaksin. Hij waarschuwt voor overhaaste conclusies over de vraag wie gelijk heeft, daar ‘bepaalde feiten niet openbaar zijn gemaakt en zorgvuldige beoordeling vereisen’. De Belastingdienst krijgt van hem het advies in overleg te treden met de Rekenkamer wanneer ze op problemen stuit.
Zoals gisteren al gemeld kibbelen beide over de verjaringstermijn van een belastingaanslag voor Thaksin, omdat zijn twee kinderen tien jaar geleden een winst van 16 miljard baht hebben gemaakt bij een aandelentransactie. Thaksin verkocht toen zijn telecombedrijf aan een bedrijf in Singapore. Over die kapitaalwinst is destijds geen belasting betaald. Volgens de Central Tax Court waren de aandelen feitelijk eigendom van Thaksin.
Hoofd Pisit van de Rekenkamer heeft de Belastingdienst geadviseerd Thaksin alsnog aan te slaan voor een bedrag van 12 miljard baht. Dat moet snel gebeuren want eind deze maand verloopt de verjaringstermijn van 10 jaar. De Belastingdienst meent echter dat de verjaringstermijn 5 jaar bedraagt, maar Pisit denkt dat die verlengd kan worden naar 10 jaar. De regering heeft de Belastingdienst opdracht gegeven na te gaan of dit mogelijk is, aldus Wissanu.
Minister Apisak (Financiën) heeft de Belastingdienst opgedragen na te gaan of de belastingaangiftes van de twee Thaksin-kinderen met betrekking tot de aandelentransactie opnieuw gecontroleerd kunnen worden.
Een voormalig Democratisch parlementslid vindt dat het hoofd van de Belastingdienst en andere ambtenaren ontslagen moeten worden omdat ze de zaak hebben laten versloffen. Wissanu zegt daarover dat het er vanaf hangt of ze de intentie hadden misbruik te maken van hun positie.
Kortom een heerlijke klus voor fiscaal juristen die alles te maken heeft met de pogingen van de huidige junta een eind te maken aan de invloed van Thaksin op de Thaise politiek en bevolking.

Belastingaanslag voor Thaksin; regering onder druk
14 maart – Nog achttien dagen en dan vervalt de verjaringstermijn voor een belastingaanslag van 12 miljard baht die oud-premier Thaksin 10 jaar geleden had moeten krijgen. De druk op de regering neemt toe om een manier te zoeken dat geld van hem los te peuteren, maar de regering wil daarvoor niet artikel 44 van de interim-grondwet inzetten, het draconische artikel dat premier Prayut al talloze malen heeft gebruikt om zaken snel te regelen.
De zaak draait om de verkoop van Thaksin’s toenmalige telecombedrijf Shin Corp aan Temasek Holdings in Singapore. Zijn twee kinderen boekten destijds met een aandelentransactie een winst van 16 miljard baht, waarover ze geen belasting betaalden (dat hoefde ook niet), maar de Central Tax Court stelde vast dat de aandelen in werkelijkheid eigendom van Thaksin waren.
Gisteren werd door de bij de zaak betrokken instanties over het hete hangijzer vergaderd. Het hoofd  van de Rekenkamer stelde daarop voor de verjaringstermijn, die volgens de Belastingdienst 5 jaar bedraagt, te verlengen tot 10 jaar.
Na de vergadering verklaarde vice-premier Wissanu dat de NCPO vandaag vergadert om enkele zaken met betrekking tot artikel 44 te bespreken, maar het artikel wordt niet gebruikt in de belastingzaak, zei hij. ‘De regering doet niets wat tegen de wet gaat.’
Secretaris-generaal Chaiya van het Anti-Money Laundering Office zei dat de vergadering een bevredigende conclusie had bereikt, maar voor een verklaring verwees hij naar de premier. Minister Apisak (Financiën) heeft de Belastingdienst gevraagd te rapporteren wat ze allemaal gedaan heeft om de belasting van Thaksin te krijgen.
Volgens een bron bij de Belastingdienst biedt de Revenue Code de mogelijkheid de verjaringstermijn te verlengen, maar het desbetreffende artikel geldt niet in dit geval.

Belastingaffaire: Thaksin moet dokken, zegt regering
15 maart – Premier Prayut heeft zich een week het hoofd gebroken over de belastingaffaire Thaksin, dus als hij al zolang nodig heeft, durf ik mijn lezers er eigenlijk niet aan bloot te stellen want die besteden er hooguit enkele minuten aan – als ze al geïnteresseerd zijn.
Waar gaat het om? Thaksin verkocht destijds zijn telecombedrijf Shin Corp aan een bedrijf in Singapore en zijn twee kinderen boekten met een aandelentransactie een forse winst van 16 miljard baht waarover ze geen belasting hoefden te betalen. Maar volgens de Central Tax Court waren de aandelen in werkelijkheid eigendom van Thaksin, die daarom 12 miljard baht aan belasting zou moeten betalen. De regering wil dat geld innen voordat de verjaringstermijn eind deze maand verloopt.
Bangkok Post opent vandaag de krant met het nieuws dat de regering de Belastingdienst heeft bevolen het geld van Thaksin los te peuteren. Maar hoe, dat is de vraag. Prayut: ‘De kwestie behelst een gecompliceerde set geheime plannen. Ik heb meer dan een week geprobeerd om het te begrijpen.’
Hij benadrukt dat de regering niet in strijd met de wet zal handelen; tevens zegt hij artikel 44 van de interim-grondwet niet te zullen inzetten, een controversieel artikel dat hem absolute bevoegdheid geeft. Het besluit [om Thaksin aan te slaan] is het resultaat van een vergadering maandag van de betrokken diensten, waaronder Amlo en de Rekenkamer.
Minister Apisak (Financiën) zegt dat het ministerie een commissie heeft gevormd die gaat onderzoeken waarom de belastinginspecteurs destijds hebben nagelaten de belasting bij Thaksin te incasseren. Wanneer Thaksin deze maal weigert te betalen, kan de regering de zaak voor de Central Tax Court brengen, en als die niet ten gunste van de regering vonnist, kan ze naar de Supreme Court’s Tax Cases Division stappen. De verjaringstermijn vervalt in dit geval.

Greep naar belasting is mogelijk, zegt regering
16 maart – Bangkok Post opent vandaag onder de kop ‘Govt insists tax grab is feasible’. Alhoewel de regering de mogelijkheid erkent dat ze aangeklaagd wordt, gaat ze door een geschat bedrag van 16 miljard baht aan belasting en boete te innen van voormalig premier Thaksin wegens de verkoop van Shin Corp aandelen [Vorige berichten noemden 12 miljard].
Vice-premier Wissanu bevestigde gisteren dat de Belastingdienst een blauwe envelop naar Thaksin stuurt, voordat de verjaringstermijn eind deze maand verloopt. De regering, zegt hij, heeft een ‘wonder wet [gevonden], die de moeite waard is om te proberen’. Die komt erop neer dat eind deze maand een nieuwe verjaringstermijn van 10 jaar ingaat.
Thaksin kan daarop reageren door naar de rechter te stappen, maar Wissanu denkt dat de regering uiteindelijk als winnaar uit de bus komt. Volgens Wissanu is het niet nodig belastingambtenaren immuniteit te verlenen, daar de procedure de belastingwet volgt. Thaksin heeft dertig dagen de tijd om in beroep te gaan tegen de belastingaanslag.
De zaak betreft Thaksin’s kinderen die een forse winst boekten met een aandelentransactie toen Thaksin zijn telecombedrijf Shin Corp aan Temasek in Singapore verkocht. Ze betaalden daarover geen belasting, wat ook niet hoefde. De Central Tax Court vonniste ten gunste van de kinderen en de belastingdienst liet na in beroep te gaan.
De rechtbank stelde ook vast dat de aandelen feitelijk eigendom waren van Thaksin en die was wel belastingplichtig. Sommige critici bestrijden dat echter omdat destijds beslag was gelegd op Thaksin’s bezittingen ad 46 miljard baht. Kortom een leuke klus voor fiscaal juristen.

Vrijdag 17 maart
– Korte follow-up op de berichtgeving over de belastingaffaire Thaksin (zie onder andere het bericht van gisteren: Greep naar belasting is mogelijk, zegt regering). Zoon Panthongtae haalt op zijn Facebook pagina uit naar de hernieuwde poging Thaksin aan te slaan voor 16 miljard baht aan belasting en boete. Die zaak is volgens hem acht jaar geleden afgerond, populair gezegd: de regering haalt ouwe koeien uit de sloot. Volgens Oak, zoals zijn bijnaam luidt, belooft de nieuwe greep weinig goeds voor het verzoeningsproces.

60 politici verdacht van belastingontduiking
18 maart – De belastingaffaire Thaksin, waarover ik al een aantal keren schreef, heeft de regering blijkbaar wakker geschud, want de Rekenkamer gaat onderzoek doen naar zestig politici die mogelijk de belastingen hebben ontdoken. Deze politici maakten deel uit van de twee vorige regeringen van Abhisit (Democraten) en Yingluck (Pheu Thai). Namen heeft de Rekenkamer niet bekend gemaakt, maar Thailand kennende, zullen die ongetwijfeld uitlekken.
Premier Prayut zei gisteren dat de regering er niet op uit wie dan ook te onderdrukken. Hij heeft de betrokken overheidsdiensten opgedragen onderzoek te doen. ‘Ik pest niemand op wat voor manier dan ook. Maar wanneer diensten met hun resultaten komen, gaat de regering het hen gemakkelijk maken actie te nemen, afhankelijk van het bewijs.’
De Rekenkamer heeft de Belastingdienst gevraagd de niet betaalde belasting door de zestig politici te innen. Hoofd Pisit zegt dat hun vermogen na hun vertrek als bewindsman (vrouwe) gestegen is naar 1 miljard baht. Het vermogen van een niet bij name genoemde premier is gestegen met bijna 500 miljoen baht.
Volgens Pisit hebben betrokkenen bij hun belastingaangifte alleen hun inkomen opgegeven en niet het toegenomen vermogen.  De NACC noemt de zestig niet ‘ongebruikelijk rijk’, wat Pisit verklaart door erop te wijzen dat de anti-corruptiewet verschilt van de belastingwet.
Voormalig premier Abhisit zei gisteren niet te weten wie de zestig zijn. ‘Iedereen moet zich aan de wet houden en bereid zijn gecontroleerd te worden. Ik weet niet of ik bij de zestig hoor.’
Oud-premier Yingluck kritiseerde gisteren de jacht op haar broer, die alsnog belasting moet betalen over de verkoop van zijn telecombedrijf Shin Corp aan een bedrijf in Singapore. [Het is iets ingewikkelder, maar laat ik het maar simpel houden] ‘De wet mag niet worden misbruikt als middel om politieke opponenten te vervolgen. Iedereen dient eerlijk en gelijk voor de wet behandeld te worden. Het lijkt op politieke repressie.’

Thaksin krijgt belastingaanslag van 16 mld baht
27 maart – Oud-premier Thaksin wacht een onaangename verrassing, want hij krijgt een belastingaanslag van 16 milljard baht voor de aandelentransactie van zijn twee kinderen bij de verkoop van zijn telecombedrijf Shin Corp aan een bedrijf in Singapore in 2010. Thaksin moet dokken omdat de aandelen volgens het hooggerechtshof in werkelijkheid van hem waren en niet van zijn kinderen, die als proxy (gevolmachtigde, populair stroman) fungeerden.
De Belastingdienst heeft al een blauwe envelop naar zijn adres in Dubai op de post gedaan. Vandaag zullen zijn advocaten op het belastingkantoor de belastingeis bevestigen, aldus een bron. Op de aanslag is door de regering aangedrongen, want de Belastingdienst liet het tot nu toe afweten. Eind deze maand verloopt de verjaringstermijn.
De aanslag is gebaseerd op een artikel van de Belastingwet, dat de overheid in staat stelt alsnog Thaksin aan te slaan. Thaksin heeft dertig dagen de tijd om in beroep te gaan. De Belastingdienst vormt vervolgens een panel dat zijn bezwaar beoordeelt. Wanneer het wordt afgewezen, kan hij in beroep gaan bij de Central Tax Court.

Dinsdag 28 maart
– De poging van de regering om oud-premier Thaksin alsnog belasting te laten betalen voor de verkoop van zijn telecombedrijf Shin Corp in 2010 aan een bedrijf in Singapore maakt volgens de Belastingdienst weinig kans. Een bron bij de fiscus zegt dat de Revenue Code zich daartegen verzet.
De belastingaanslag heeft betrekking op een aandelentransactie van Thaksin’s kinderen, maar die wordt Thaksin opgelegd omdat de aandelen in werkelijkheid van hem waren en zijn kinderen slechts gevolmachtigden waren, populair gezegd stromannen. Thaksin wordt aangeslagen voor 16 miljard baht aan belasting en boetes.
De advocaat van voormalig regeringspartij Pheu Thai waarschuwt de Belastingdienst dat ze de wet op machtsmisbruik overtreedt wanneer ze de zaak doorzet.

Thaksin gaat in beroep tegen belastingaanslag
29 maart – ’t Is eigenlijk overbodig te melden, want zo voor de hand liggend: Oud-premier Thaksin gaat in beroep tegen de belastingaanslag van 17,6 miljard baht aan niet betaalde belasting en boetes, die hem is opgelegd door de Belastingdienst.
Noppadon Pattama, die Thaksin vertegenwoordigt, zegt dat Thaksin een team van advocaten heeft gevormd om in beroep te gaan. Hij wil tevens de autoriteiten aanklagen voor plichtsverzuim.
Gisteren bevestigden medewerkers van de fiscus een mededeling over de aanslag aan het huis van Thaksin’s ex-echtgenote Potjaman na Pombejra in Bangkok, dat op zijn naam staat. Het echtpaar scheidde na 32 jaar huwelijk eind 2008.
De belastingaanslag houdt verband met een aandelentransactie van zijn twee kinderen in 2006 die bij de verkoop van Thaksin’s telecombedrijf Shin Corp een vette winst behaalden en daarover geen belasting betaalden [wat ze ook niet hoefden]. Maar die aandelen waren in werkelijkheid eigendom van Thaksin.
Chaikasem Nitisiri, juridisch vertegenwoordiger van Pheu Thai, noemt de jacht op Thaksin niet verenigbaar met de pogingen van de regering om nationale eenheid te bevorderen. Maar premier Prayut zegt dat die twee zaken niets met elkaar te maken hebben. ‘Moeten we ter wille van verzoening verkeerde dingen uit het verleden laten passeren?’

Thaksin maakt van z’n hart geen moordkuil
1 april – Voor het eerst sinds de militaire coup in mei 2014 zoekt oud-premier Thaksin de publiciteit. Tot nu toe heeft hij zijn mond gehouden, want hij wilde het werk van de militaire regering niet tegenwerken. Maar nu hij wordt beschuldigd van betrokkenheid bij activiteiten tegen de junta, is de maat vol. Hij schrijft op Facebook: ‘Ik ben bereid alle pijn en eenzaamheid te dragen. Ik wens alleen maar dat verzoening wordt hersteld, het land vooruit kan gaan en het lijden van de mensen wordt verzacht.’
Bangkok Post trekt vandaag een groot deel van de voorpagina uit voor de oud-premier die sinds 2008 in zelfgekozen ballingschap in Dubai leeft, nadat hij wegens machtsmisbruik tot 2 jaar gevangenisstraf was veroordeeld. Maar onderschat hem niet. Hij en zijn familie genieten nog een grote sympathie, met name in het Noordoosten en Noorden, waar hij vandaan komt.
Thaksin schrijft: ‘Wanneer er in het land iets slecht gebeurt, gaat de regering met modder gooien en probeert de mensen wijs te maken dat ik achter die incidenten zit. Ze betrekt me bij vreselijke incidenten, zoals de bomaanslag op Ratchaprasong of de grote bomaanslagen in het Zuiden. Behalve ikzelf, is mijn familie het slachtoffer van vervolging en het gooien met modder.’
‘De laatste keer de belastingzaak over de verkoop van Shin Corp aandelen. Waarom hebben vorige regeringen geen actie tegen me ondernomen als ik, zoals beweerd, al die dingen heb gedaan? Ze zouden niet gedraald hebben tot de zaak verjaarde en de “magie van de wet” gebruikt hebben om te doen wat nu wordt gedaan.’
Met de ‘magie van de wet’ verwijst Thaksin naar een uitdrukking die de regering zelf heeft gebruikt om hem alsnog een belastingaanslag op te kunnen leggen voor een aandelentransactie van zijn twee kinderen, die als gevolmachtigden voor hem optraden.
Thaksin noemt in zijn verweer nog meer zaken, waarvan hij beschuldigd zou zijn, alhoewel ik dat nooit in Bangkok Post heb gelezen, maar dat kan ook aan de krant liggen. Wie wil weten wat hij allemaal heeft gezegd, leze het artikel Thaksin hits back at regime.
In het artikel ook een voor de hand liggende reactie van regeringswoordvoerder Sansern en het hoofd van een panel van het ministerie van Financiën dat onderzoek doet naar ambtenaren, die nalatig zouden zijn geweest destijds Thaksin een belastingaanslag op te leggen

Thaksin in beroep tegen belastingaanslag
29 april – Oud-premier Thaksin gaat in beroep tegen de belastingaanslag van 17,6 miljard baht, die hem is opgelegd vanwege de verkoop van Shin Corp aandelen elf jaar geleden. De belastingdienst heeft twee jaar de tijd om een besluit te nemen over zijn beroep, maar waarschijnlijk hakt de dienst al binnen een jaar of zes maanden de knoop door.
De aanslag die bestaat uit achterstallige belasting, boetes en tarieven, is gebaseerd op een aandelentransactie van zijn twee kinderen, waarvan is vastgesteld dat de aandelen van Thaksin waren en zij slechts gevolmachtigden waren van het telecombedrijf. Voor die transactie, waarbij ze een forse winst boekten, kregen ze geen aanslag.
De belastingdienst gaat nu een panel vormen dat zich over Thaksin’s beroep buigt. Als het wordt afgewezen, kan hij in beroep gaan bij de Central Tax Court. (Bron: website Bangkok Post, 28 april)

Dinsdag 1 augustus
– Naar 45 functionarissen van het ministerie vam Financiën, waaronder de voormalige directeur-generaal  van de Belastingdienst wordt door een panel van het ministerie onderzoek gedaan omdat ze nagelaten hebben oud-premier Thaksin aan te slaan voor 17,6 miljard baht wegens de winst die hij heeft gemaakt bij de verkoop van zijn aandelen in telecombedrijf Shin Corp in 2006.
De aandelen stonden op naam van zijn twee kinderen, maar waren feitelijk eigendom van Thaksin. Nadat dit in 2010 door de Central Tax Court was vastgesteld lieten de betrokkenen na Thaksin een belastingaanslag op te leggen. De kinderen boekten een forse winst met de verkoop aan een bedrijf in Singapore. Naar verwachting wordt het onderzoek volgende maand afgerond.

Derde Shinawatra nu in de vuurlijn
9 september – De haat tegen de Shinawatra clan moet wel erg diep zitten, want nu wordt de jacht geopend op Panthongtae ‘Oak’ Shinawatra, de zoon van oud-premier Thaksin. Het Anti-Money Laundering Office (Amlo) verdenkt hem en drie anderen van het witwassen van geld, geleend van de Krungthai Bank (KTB).
Naar verwachting dient Amlo volgende week een aanklacht in. Die komt niet onverwacht, want de DSI heeft langdurig onderzoek gedaan naar de zaak en meent dat er voldoende bewijs is voor een rechtsgang. DSI-hoofd Paisit zei gisteren dat het onderzoek is afgerond en dat de resultaten worden overgedragen aan Amlo. Een bron bij de DSI ontkent dat het gaat om een politiek proces, zoals sommigen suggereren, hetgeen voor de hand ligt omdat Oak’s tante Yingluck is gevlucht en op haar wordt gejaagd.
De andere verdachten in deze zaak zijn de secretaris van Thaksin’s ex-echtgenote, haar echtgenoot en haar moeder. Ze worden ervan verdacht een deel van de lening ad 9,9 miljard baht te hebben gewit. De lening is destijds verstrekt aan dochterbedrijven van het vastgoedbedrijf KMN. De lening had nooit verstrekt mogen worden omdat het bedrijf te boek stond als non-performing crediteur.
Een bron bij de DSI zegt dat de onderzoekers en het OM verdeeld zijn over de vraag of de zaak doorgezet moet worden. Sommigen menen dat er niet voldoende bewijs is om de beschuldiging van witwassen hard te maken. Kernvraag is of de verdachten slechte bedoelingen hadden. Ze worden voor verhoor opgeroepen zodra Amlo aangifte heeft gedaan.
Roodhemdleider Nattawut dringt aan op een eerlijke behandeling van Oak. Hij verwijst naar de overplaatsing van voormalig DSI adjunct-hoofd Somboon vorig jaar die geweigerd had de zaak Panthongtae door te zetten. ‘Als Panthongtae iets illegaals heeft gedaan, moet hij terecht staan, maar het proces moet eerlijk en transparant zijn.’ (Zie verder de pagina De zaak Panthongtae en Pinthongta)

Vrijdag 15 september
– Amlo praat volgende week met de DSI over de zaak Panthongtae Shinawatra, de zoon van Thaksin, die evenals drie anderen verdacht wordt van betrokkenheid bij fraude met een lening van de Krungthai Bank. Een openbare aanklager, die onderzoek doet, zegt dat het enige tijd kan duren alvorens een besluit over zijn eventuele vervolging kan worden genomen. Volgend jaar juni verloopt de verjaringstermijn van de zaak.

Dinsdag 19 september
– Anti-corruptie actievoerder Veera Somkwamkid vraagt de DSI in een petitie alle partijen betrokken bij fraude met leningen van de Krungthai Bank een eerlijk proces te geven. Hij zegt dat slechts drie van de vijf leidinggevenden verantwoordelijk zijn gesteld. Die zijn in 2015 veroordeeld. De andere twee lopen vrolijk rond. Volgen Veera waren tweehonderd personen en rechtspersonen betrokken bij de fraude. Veera vindt dat de DSI snel in actie moet komen.
De DSI verdenkt Panthongtae Shinawatra, Thaksin’s zoon, van betrokkenheid. Hij zou twee cheques van 10 en 26 miljoen baht hebben geïncasseerd. Nog onduidelijk is of hij vervolgd gaat worden.

KTB-schandaal: Panthongtae treft geen blaam, zegt advocaat
29 december – Panthongtae oftewel Oak Shinawatra heeft de DSI gevraagd hem niet te vervolgen voor het witwassen van geld in verband met het leningenschandaal van de Krungthai Bank (KTB), waarbij hij betrokken zou zijn. Oak’s advocaat Chumsai bezorgde gisteren een brief bij de DSI met het verzoek zijn cliënt recht te doen.
De witwasbeschuldiging is geuit door het Anti-Money Laundering Office (Amlo). Amlo verdenkt Thaksin’s zoon en anderen ervan een deel van de leningen ad 9,9 miljard baht te hebben witgewassen. De DSI concentreert zich op Oak en drie anderen: een voormalige vrouwelijke secretaris van Thaksin’s ex-echtgenote, haar echtgenoot en haar moeder. Oak incasseerde een cheque van 10 miljoen, de andere drie cheques van 26 miljoen baht.
De leningen werden in 2003 en 2004 verstrekt aan dochterbedrijven van KMN, een vastgoedbedrijf dat bekend stond als wanbetaler. In 2015 achtte het hooggerechtshof 24 personen schuldig aan goedkeuring van de leningen. Hoofdverdachte Thaksin was al gevlucht voordat het proces was begonnen.
Volgens advocaat Chumsai wist Oak niet dat de cheque van 10 miljoen baht die hij van KMN-eigenaar Wichai kreeg, uit de KTB-lening kwam. Hij had niet de intentie het geld te verbergen. Het was een normale zakelijke transactie en geen overtreding van de Anti-Money Laundering Act, aldus Chumsai. Wichai was een van de 24, hij kreeg een gevangenisstraf van 12 jaar. Wichai en zijn zoon, die eveneens 12 jaar kreeg, moesten van het hooggerechtshof 10 miljard baht aan de KTB terugbetalen.

Zoon Thaksin beschuldigd van witwassen geld
3 oktober – Panthongtae Shinawatra, de zoon van oud-premier Thaksin, wordt door het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) verdacht van het witwassen van geld, afkomstig van frauduleuze leningen door de Krungthai Bank in 2006 verstrekt aan dochterbedrijven van KMC, een vastgoedbedrijf dat bekend stond als wanbetaler. [Voorgaande berichten noemen 2003 en 2004] Panthongtae, evenals drie andere verdachten, zijn opgeroepen door de DSI.
De leiding van de bank keurde de leningen destijds goed omdat een ‘big boss’ had gezegd dat er geen probleem was. Wie die big boss is, heeft de rechtbank niet kunnen vaststellen. Panthongtae ontving uit de leningen een bedrag van 10 miljoen baht, de anderen 26 miljoen baht.
Volgens Panthongtae was het geld bestemd voor mede-investering in een auto importbedrijf dat hij destijds wilde opzetten. Maar dat bedrijf kwam nooit van de grond als gevolg van ingewikkelde regelgeving.
De coupplegers van 2006 vormden destijd een panel dat onderzoek deed, waarna de NACC de zaak overnam. In 2015 veroordeelde het hooggerechtshof zestien personen tot 12 en 18 jaar gevangenisstraf, waaronder drie topfunctionarissen van de KTB en KMC. [Een voorgaand bericht noemt 24 verdachten] Twee ontsprongen de dans. Anti-corruptie actievoerder Veera Somkwamkid heeft de DSI gevraagd hen alsnog te vervolgen.

Woensdag 4 oktober
– Voor de tweede maal heeft Thaksin’s zoon Panthongtae via zijn advocaat de DSI gevraagd haar beschuldiging van het witwassen van geld, afkomstig van een frauduleuze lening die door de Krungthai Bank is verstrekt, in te trekken. De advocaat vroeg dat vorige maand al, maar deze keer heeft de DSI Oak, zoals zijn bijnaam luidt, opgeroepen voor verhoor.

Vrijdag 20 oktober
– Het Hof van Beroep kent geen genade voor Benja Louischaroen, voormalig hoofd van de Belastingdienst, en drie medewerkers die vervolgd worden voor hulp aan de familie van Thaksin bij het ontduiken van 16 miljard baht aan belasting. Het Hof handhaafde de eerder opgelegde straffen van drie jaar.
De zaak heeft betrekking op een transactie met aandelen Shin Corp, die in 2006 door de twee kinderen van Thaksin werden gekocht van Ample Rich, een offshore bedrijf eigendom van de Shinawatra familie. De NACC sleepte Benja en de drie medewerkers in december 2015 voor de rechter op grond van een ambtsmisdrijf.
Tegen de uitspraak van het Hof kan beroep worden ingesteld, maar daarvoor zijn de handtekeningen nodig van de rechters die zich over de zaak hebben gebogen of de procureur-generaal. En bij deze korte samenvatting wil ik het maar laten.

Donderdag 9 november
– Thaksin’s zoon Panthongtae en drie anderen kunnen hun borst natmaken vanwege het KTB-schandaal. De DSI zegt de zaak te kunnen rondmaken voordat de verjaringstermijn volgend jaar verloopt. Het viertal wordt beschuldigd van het witwassen van geld dat bij de KTB was geleend. Panthongtae heeft de DSI laten weten met extra documenten te komen die zijn onschuld bewijzen, maar hij heeft nog geen afspraak gemaakt.
Het Anti-Money Laundering Office heeft de zaak aanhangig gemaakt bij de DSI. De verdachten zouden tijdens de regeringsperiode Thaksin een deel van een frauduleuze lening ad 9,9 miljard baht hebben ontvangen en witgewassen. De advocaat van Panthongtae zegt dat zijn cliënt niet wist dat het geld uit die lening kwam.

Vrijdag 8 december
– Panthongtae Shinawatra en drie anderen hebben nog tot vrijdag de tijd om zich te verweren tegen de beschuldiging van het witwassen van geld in verband met het Krungthai Bank leningschandaal. Eerder hadden ze om 60 dagen gevraagd om bewijs te verzamelen dat ze zo onschuldig zijn als een lammetje. In juni volgend jaar verloopt de verjaringstermijn van deze zaak.
Het witgewassen geld was afkomstig van leningen in 2003 en 2004 verstrekt aan een dochter van een vastgoedbedrijf, dat te boek stond als wanbetaler. De bank was onder druk gezet door de toenmalige regering Thaksin om de lening goed te keuren.

Zaterdag 9 december
– De advocaten van Panthongtae Shinawatra, Thaksin’s zoon, en drie anderen die beschuldigd zijn van het witwassen van geld, hebben de DSI meer tijd gevraagd om hun verdediging voor te bereiden. Ze vinden de deadline van 15 december, die door de DSI is bepaald, te krap. Eerder verleende de DSI een uitstel van zestig dagen, alhoewel in dit soort gevallen dertig dagen normaal is. En hierbij laat ik het want de rest van het bericht bevat uitsluitend oud nieuws.

Vrijdag 15 december
– Follow-up op het KTB-leningen schandaal. De advocaat van Panthongtae Shinawatra, een van de vier verdachten die beschuldigd worden van het witwassen van geld, heeft gisteren een tegenverklaring bij de DSI ingeleverd waarin de beschuldiging wordt bestreden. Hij zegt alle medewerking te zullen verlenen, mocht de DSI nog vragen hebben. DSI-hoofd Paisit zegt dat Panthongtae mogelijk wordt opgeroepen voor een nadere toelichting.
Panthongtae heeft eerder zijn zorgen geuit over de manier waarop de DSI de verdachten behandelt. Hij vindt dat de DSI hun rechten schendt. Hij en de anderen zouden geld, geleend aan een dochter van een vastgoedbedrijf, witgewassen hebben. De leningen werden onder druk van de toenmalige regering verstrekt, alhoewel het bedrijf als wanbetaler te boek stond. Panthongtae zegt niet geweten te hebben wat de bron van het geld was.

DSI doet onderzoek naar Prem’s rol in KTB schandaal
21 augustus 2018 – De grise eminence Prem Tinsulanonda, voorzitter van de Privy Council, lijkt minder onkreukbaar dan zijn reputatie doet vermoeden, want de DSI (Thaise FBI) doet een onderzoek naar hem in verband met het KTB leningschandaal.
Volgens een bron zou hij een cheque van 100.000 baht hebben ontvangen uit de frauduleuze lening, verstrekt aan een vastgoedbedrijf waarvan het moederbedrijf op de zwarte lijst stond. Dat geld zou hij niet zelf in zijn zak hebben gestoken, maar was bestemd voor de General Prem Tinsulanonda Statesman Foundation [geen details].
De DSI komt in actie naar aanleiding van een klacht van Panthongtae Shinawatra, de zoon van Thaksin, die er eveneens van verdacht wordt geld te hebben ontvangen, hetgeen neerkomt op het witwassen van besmet geld. De Krungthai Bank (KTB), een bank eigendom van de overheid, verleende destijds een lening van 9,9 miljard baht, die verdeeld is onder diverse personen. In de zaak worden Panthongtae en twee anderen verdacht

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties